(English) Beheading of John the Baptist

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká).

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Beheading of John the Baptist

(English) Feast of St. Helena

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Feast of St. Helena

Nanebovzatie Panny Márie

image_pdfimage_print

Svätý Boh, ktorý sa stal človekom a podstúpil najväčšie utrpenie, bol Otcom vzkriesený, aby sa stal Dokonalým Človekom v nebi. Boh pripravil telo pre svojho Syna (porov. Hebr 10,5) tak, že sa narodil z Nepoškvrnenej Panny (Gn 3,15; Iz 7,14; Gal 4,4). Mária bola počatá bez dedičného hriechu, spolupracovala s Božou milosťou a žila bez hriechu. Preto je správne, aby matka Ježiša, vteleného Slova, ktorá sa podieľala na jeho diele vykúpenia, bolo vzatá do neba s telom i dušou. Bol to Boží plán, aby sme sa skrze obrátenie, vieru a život podľa krstných sľubov stali údmi Kristovho tela (Kol 1,24) a deťmi našej Matky Márie, ktorá bola vzatá do neba. Ona nás priťahuje, aby sme aj my mali účasť na jej sláve. Je naším povolaním a poslaním žiť tak, aby sme boli hodní nazývať sa jej deťmi a mali účasť na jej sláve v nebi. „Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz.A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.Lebo v nádeji sme spasení.“ (Rim 8,22-24)

Páter James Mariakumar, SVD

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Nanebovzatie Panny Márie

(English) The Transfiguration of Jesus

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) The Transfiguration of Jesus

(English) Forgiving Love

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Forgiving Love

(English) Walking with Jesus and Mary

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Walking with Jesus and Mary

Uzdravenie prostrednictvom obnovenia našej mysle

image_pdfimage_print

Vypocujte si audionahravku v sekeii media

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Uzdravenie prostrednictvom obnovenia našej mysle

Ježiš vstal z mŕtvych, aleluja!

image_pdfimage_print

Ježišovo zmŕtvychvstanie je hlavným zdrojom našej viery a nádeje. Je naplnením Božieho plánu spásy. Ako píše sv. Pavol, Ježiš bol „vydaný za naše hriechy a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.“ (Rim 4,25) Vzkriesenie je teda základom, na ktorom stojí naša kresťanská viera. „Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ (1 Kor 15,14)

Ježiš svojim učeníkom viackrát predpovedal, že ho zabijú a vstane z mŕtvych. Napriek tomu boli veľmi zmätení zo všetkého, čo sa udialopočas Veľkej noci a na Veľký piatok. Ježiš to však s nimi nikdy nevzdal. Znova a znova sa snažil upevniť ich vieru v prítomnosť Zmŕtvychvstalého Pána. Keď sa učeníci ukrývali v tmavej miestnosti a snažili sa zutekať preč, lebo sa báli farizejov a zákonníkov, ktorí Ježišaukrižovali, Ježiš sa pred nimi zjavil, aby posilnil ich vieru. Áno, keď žijeme v tme neistoty, pochybností, beznádeje, strachu a frustrácie, Pán o to viac vstupuje do nášho života, aby nám dal svoju radosť, pokoj, lásku, útechu a istotu. On je ochotný priniesť toto všetko do nášho života „bez peňazí, bezplatne“(Iz 55,1). On túži vstúpiť do našej bolesti z odmietnutia, do našej samoty, neistoty… a vyslobodiť nás z nej. Ďakujme nášmu Zmŕtvychvstalému Pánovi, ktorý chce kráčať s nami, byť naším priateľom a dať nám plnosť života. To je dôvod, prečo vstal z mŕtvych, aleluja!

Mary Pereira

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Ježiš vstal z mŕtvych, aleluja!

Krížová cesta

image_pdfimage_print

Jeden kňaz si všimol istú farníčku, ktorá sa každý deň v kostole modlila krížovú cestu a pri každom zastavení zapálila jednu sviečku. Veľmi zbožne odriekala všetky modlitby a na konci každého zastavenia sa bila do pŕs so slovami: „Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.“ Jedného dňa po modlitbe prišla za kňazom a ten sa jej opýtal, ako sa má. Žena mu porozprávala o svojom živote a povedala: „Otče, mám veľa trápenia. Prosím vás, pomodlite sa za mňa, aby ma Boh zbavil môjho utrpenia.“ Nato jej kňaz odvetil: „Každý deň sa modlíte k Panne Márii: ,Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlačʻ, a teraz chcete, aby som sa modlil, nech vás Boh zbaví vášho utrpenia. Myslíte si, že Boh vypočuje moju modlitbu alebo modlitbu Panny Márie?“

Áno, aj my sa často modlíme bez toho, aby sme to mysleli naozaj. Pobožnosť krížovej cesty je veľmi hlboká modlitba, kde pri každom zastavení rozjímame nad Kristovým umučením, ktoré nás má privádzať k tomu, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že to všetko vytrpel za naše hriechy. Preto sa modlíme: „Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ Ježiš ochotne prijal kríž, podstúpil krížovú cestu a nakoniec obetoval svoj život na kríži. „Nik mi ho (môj život) neberie, ja ho dávam sám od seba.“ (Jn 10,18) V každej chvíli svojho umučenia myslel na nás a bol ochotný všetko vytrpieť, aby odčinil naše hriechy. Taká obrovská je jeho láska k nám! „Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.“ (Rim 5,8)

V našich každodenných trápeniach „nosíme na svojom tele Ježišove znaky.“ (Gal 6,17) Pri modlitbe krížovej cesty (na Slovensku pri modlitbe ruženca k Sedembolestnej Panne Márii, pozn. prekl.) prosíme Nebeskú Matku, aby nám vtlačila do srdca rany, ktorými bol Kristus doráňaný. To znamená, že máme byť ochotní prijať všetky rany a bolesti, všetky prenasledovania, krivé obvinenia a nezaslúžené utrpenie s takým postojom, aký mal Kristus. Ak Ježiš „neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10,45), tak aj my, jeho nasledovníci, máme obetovať svoje životy ako výkupné za druhých ľudí. Nemodlime sa za to, aby nás Boh zbavil nášho utrpenia, ale radšej sa modlime za milosť a silu, aby sme ho dokázali prijať a obetovať ako výkupné za tých, ktorí sú príčinou nášho utrpenia, aby sme svoje utrpenie zjednotili s Ježišovým utrpením a aby sme ho tak ako Ježiš znášali bez hnevu, nenávisti či smútku. Takto môžeme premeniť naše utrpenie na výkupné za hriechy. Kiež nádherná modlitba krížovej cesty dostane hlboký zmysel a prinesie veľa ovocia v našom živote.

Mary Pereira

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Krížová cesta

Pôst – čas sebazaprenia a duchovnej obnovy

image_pdfimage_print

Pôstne obdobie je osobitným časom na našej pozemskej púti, ktorý nám Pán dáva na to, aby sme napravili naše hriešne cesty prostredníctvom hlbšej modlitby, pôstu, pokánia a almužny. Tým, že ovládame svoje telesné túžby, môžeme oslobodiť svoju dušu pre hlbšiu modlitbu. Tým, že sa obmedzujeme v jedení, môžeme si odkladať jedlo alebo ušetrené peniaze a darovať ich chudobným a núdznym. Cirkev nás nenúti praktizovať tieto duchovné cvičenia, ale ich cieľom je prehĺbiť náš vzťah k Bohu a blížnym. Je to čas na sebazaprenie a duchovnú obnovu. Nemusíme sa postiť len od jedla – môžeme sa vzdať napr. televíznych seriálov, prázdnych rečí a klebetenia, posudzovania druhých, klamstiev, hriešnych vášní a podobne. Náš pôst vyjadruje naše rozhodnutie oslobodiť sa „od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu“. (Hebr 9,14)

V Starom i Novom zákone môžeme nájsť príklady, ako sa ľudia zaviazali k pôstu a modlitbe, keď si uvedomili svoje previnenia voči Bohu alebo keď potrebovali získať od Boha vedenie a posilu. Štyridsať dní pôstu a modlitby nám pripomína 40 dní potopy v časoch Noema (Gn 7), 40 rokov putovania Izraelitov po púšti do zasľúbenej zeme (Exodus), 40 dní, ktoré strávil Mojžiš na vrchu s Bohom (Ex 34,28), 40 rokov vlády kráľa Dávida, 40 dní putovania proroka Eliáša k vrchu Horeb (1 Kr 19), 40 dní pôstu a pokánia obyvateľov mesta Ninive (Jon 3,4-10) a 40 dní, počas ktorých sa Ježiš postil a modlil na púšti (Mt 4,1-10). Bude užitočné, ak sa každý deň na chvíľu zamyslíme nad týmito úryvkami Svätého písma, aby sme lepšie pochopili zmysel týchto udalostí.

Boh prehliada časy našej nevedomosti, ale „teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie“ (Sk 17,30). „Kajúcnikom však umožní cestu k spravodlivosti, klesajúcich posilňuje k vytrvalosti a určuje im spravodlivý podiel.“ (Sir 17,20) Vo východnom obrade Katolíckej cirkvi na konci liturgického slávenia svätej omše počujeme slová: „Nevieme, či sa dožijeme ďalšieho slávenia svätej omše.“ Áno, náš život je veľmi krehký a nevyspytateľný. Kedykoľvek nás môže zraziť auto, môžeme ochrnúť alebo dostať infarkt… a tak sa pred nami otvoria dvere, aby sme sa rozlúčili s týmto pozemským životom. Nezabúdajme na skutočnosť, že žijeme na konci vekov, „v dobe zjavenia“, ako povedala Panna Mária vizionárke Lucii vo Fatime. Boh nám vo svojej dobrote a milosti znovu dáva čas milosti, aby sme napravili škody a pohromy v našom živote a obnovili Boží obraz v našom vnútri (porov. Gn 1,26-27). Takto môžeme získať večný život v nebeskom kráľovstve. Musíme však spolupracovať s Božou milosťou. Duch Svätý nám prostredníctvom sv. Pavla pripomína: „Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu?“ (Rim 2,4)

Modlitba: Milostivý a milosrdný Bože, prichádzame k tebe s prosbou o odpustenie našich neprávostí. Zošli na nás svojho Svätého Ducha, aby sme si uvedomili všetko, čo nepatrí do tvojho kráľovstva. Vkladáme svoj život do tvojich rúk a vo všetkom chceme plniť tvoju vôľu. Nech sa toto Pôstne obdobie stane časom hlbokej premeny nášho života. Ó, drahý Duchu Svätý, dotkni sa nášho srdca a zapáľ nás láskou k tebe.

Mary Pereira

 

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Pôst – čas sebazaprenia a duchovnej obnovy