(English) Claim the Promises of God

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Claim the Promises of God

Obetovania Panny Marie

image_pdfimage_print

Dňa 21. novembra Cirkev slávi sviatok Obetovania Panny Márie. Boh si ju vyvolil, aby sa stala neporušenou archou, príbytkom jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Mária vo svojom chválospeve (Magnifikat) vyslovila: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1,48). Cirkev jej vzdáva úctu a česť, pretože Boh si ju vyvolil a poctil tým, že „vzhliadol na poníženosť svojej služobnice“. Uctime si aj my túto „najnežnejšiu dušu“, „Hviezdu rannú“, „Pannu najčistejšiu“, milovanú Nevestu Ducha Svätého. Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu povedal: „Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví Máriu

Mary Pereira

 

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Obetovania Panny Marie

(English) Recognise Christ in you

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká).

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Recognise Christ in you

(English) The weapon of Rosary

image_pdfimage_print

Ruženec ako duchovná zbran

V mesiaci október Cirkev povzbudzuje veriacich k tomu, aby sa ešte horlivejšie modlili svätý ruženec. Je to mocná modlitba, lebo pri nej opakujeme Božie slovo a rozjímame nad rôznymi udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Ruženec je ústna a zároveň rozjímavá modlitba. Pri mnohých zjaveniach nás Panna Mária vyzývala k zbožnej modlitbe svätého ruženca, aby sme mali silu premáhať pokušenia. Pri jednom zo svojich zjavení povedala: „Matky, modlite sa ruženec. Je to veľmi mocná zbraň, ktorou môžete zachrániť svoje deti a priviesť ich všetky do neba.“

Raz bola matka Tereza na letisku. Pri bezpečnostnej kontrole sa každého cestujúceho pýtali, či nemá pri sebe zbraň. Matka Tereza stála v rade a keď prišiel rad na ňu, kontrolór sa jej veľmi zdvorilo spýtal rovnakú otázku. A ona zdvorilo odvetila: „Áno, mám pri sebe zbraň.“ Kontrolór ju vyzval: „Vyberte ju.“ Matka Tereza vybrala svoju Bibliu a ruženec a povedala: „Toto sú moje zbrane.“

Viac sa dočítate v sekcii Katechézy.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) The weapon of Rosary

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

image_pdfimage_print

Úcta k Sedembolestnej Panne Márii má v Cirkvi dlhú tradíciu a vychádza zo Svätého písma. Keď Panna Mária s Jozefom prišli obetovať Ježiša do chrámu, Simeon Márii predpovedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ (Lk 2,34-35). Keď Mária stála pri päte Ježišovho kríža, jej srdce skutočne prenikol meč bolesti, ktorý jej predpovedal Simeon. Úctu k Sedembolestnej Panne Márii šírila už sv. Brigita (1303 – 1373). V roku 1814 pápež Pius VII. začlenil túto slávnosť do rímskeho kalendára, čím ju predpísal pre celú Katolícku cirkev. V roku 1913 pápež Pius X. ustálil ako deň sviatku 15. september. Panna Mária prisľúbila sedem milostí dušiam, ktoré sa každý deň pomodlia sedemkrát Zdravas Mária a budú rozjímať nad jej siedmimi bolesťami. Toto je sedem mečov, ktoré prenikli jej srdce:

  1. Simeonovo proroctvo
  2. Útek do Egypta
  3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
  4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
  5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
  6. Snímanie z kríža
  7. Ježišov pohreb

Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska.

Keď si uctievame našu Matku touto slávnosťou, „na vlastnom tele dopĺňajme to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (porov. Kol 1,24). Nech sa všetky utrpenia prenasledovanej Cirkvi zjednotia s Ježišovým utrpením a bolesťami jeho Matky, aby prinášali ovocie vykúpenia pre mnohých.

Modlime sa: „Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.“

Mary Pereira

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Sviatok Povýšenia svätého Kríža

image_pdfimage_print

Sviatok Povýšenia sv. Kríža je oslavou Ježišovho víťazstva na kríži. Je to tiež spomienka na objavenie Ježišovho kríža vďaka svätej Helene.

Kríž bol symbolom prekliatia až do chvíle, keď Ježiš zomrel na kríži. „Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané: ,Prekliaty je každý, kto visí na dreveʻ“ (Gal 3,13). Ježiš povedal: „Nik mi ho (život) neberie, ja ho dávam sám od seba.“ (Jn 10,18) Dobrovoľne položil svoj život za našu spásu. „Kríž, na ktorom bol vyzdvihnutý Ježiš, Boží Syn, stal sa symbolom jeho víťazstva nad mocou zla. On urobil z tohto nástroja potupy, umučenia a smrti nástroj nášho vykúpenia.“ (liturgická modlitba) Preto v tento deň na svätej omši po premenení vyznávame: „Svojou smrťou si premohol našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním si nám daroval večný život. Pane Ježišu, príď v sláve.“

Kríž nie je symbolom porážky, ale víťazstva; nie je symbolom slabosti, ale sily. V kríži je naša spása. Pre neveriacich môže byť pobúrením alebo bláznovstvom, ako píše sv. Pavol: „Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. … my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.“ (1 Kor 1,18. 23-25)

Pápež Benedikt XVI pri svojej generálnej audiencii 29. októbra 2008 predniesol krásnu „teológiu Kríža“: „Aj mnoho storočí po Pavlovi vidíme, že v priebehu dejín zvíťazil Kríž a nie múdrosť, ktorá sa postavila proti nemu. Ukrižovaný je múdrosť, lebo nám pravdivo ukazuje, kto je Boh – sila lásky, ktorá išla až na kríž, aby zachránila mužov i ženy. Boh používa spôsoby a prostriedky, ktoré sa nám môžu na prvý pohľad zdať ako úplná slabosť. Ukrižovaný však predstavuje na jednej strane ľudskú krehkosť a na druhej strane Božiu moc, ktorá je bezplatným darom lásky. Táto dokonale nezištná láska je pravou múdrosťou.“

Radujme sa z Ježišovho Kríža, pretože Kristova smrť na kríži nám prináša slávu a vzkriesenie.

KLANIAME SA TI, KRISTE, A DOBROREČÍME TI, LEBO SI SVOJÍM KRÍŽOM VYKÚPIL SVET.

Mary Pereira

 

 

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Sviatok Povýšenia svätého Kríža

Sťatie Jána Krstiteľa

image_pdfimage_print

Keď sa postavíme za pravdu, mocní sa budú snažiť nás umlčať, či dokonca potrestať. Ján Krstiteľ bol sťatý, pretože hlásal pravdu, že Herodes nesmie žiť s Herodiadou, ženou svojho brata

Prorokovi EzechieloviBoh povedal: „Syn človeka, postavil som ťa ako hliadku domu Izraela. Keď počuješ z mojich úst slovo, varuj ich predo mnou!Keď poviem zločincovi: „Určite zomrieš,“ ty ho však neupozorníš a nebudeš hovoriť, aby si zločinca na záchranu jeho života odradil od zlej cesty, ten zločinec zomrie vo svojej vine, no jeho krv budem požadovať z tvojich rúk.Ale ak si ty varoval zločinca, a on sa neodvrátil od svojej neprávosti a od svojej zločinnej cesty, on zomrie vo svojej vine, ty si si však zachránil dušu.“ (Ez 3,17-19)

Keď Ján Krstiteľ poslúchal Boha, človek sa obrátil proti nemu a zabil ho. Toto sa aj v dnešnej dobe deje s ľuďmi, ktorí poslúchajú Boha, lebo žijeme v bezbožnej spoločnosti.

Ako povedal sv. pápež Ján Pavol II.: „Ján Krstiteľ položil svoj život ako svedectvo pravdy a spravodlivosti, pretože nemohol mlčať o Pánovom zákone a odmietal akékoľvek ústupky voči zlu.“ Duch Svätý prostredníctvom sv. Pavla vyzýva aj nás: „Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.“ (Gal 1,10)

Fr.James Mariakumar SVD

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Sťatie Jána Krstiteľa

Sviatok Narodenia Panny Márie

image_pdfimage_print

Birthday of our Blessed Virgin Mother

Boh Otec si od večnosti vyvolil Pannu Máriu ako Matku pre svojho Syna, keď sa stal človekom. Ona je Matkou všetkých veriacich v Krista, lebo Ježiš na kríži nám ju dal ako svoj posledný dar. Učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, povedal: „Hľa, tvoja matka!“ (porov. Jn 19,25-27) My všetci, čo veríme v Krista a milujeme ho, prijímame Pannu Máriu ako našu Matku, tak ako si ju Ján zobral k sebe domov. Dnes 8. septembra Cirkev oslavuje deň jej narodenia. Radujme sa z narodenia našej Nebeskej Matky! Darujme jej k narodeninám svoj NOVÝ ŽIVOT V JEŽIŠOVI KRISTOVI.

 

Mary Pereira

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Sviatok Narodenia Panny Márie

(English) Nativity of our Blessed Virgin Mother

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká).

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Nativity of our Blessed Virgin Mother

(Deutsch) Enthauptung Johannes des Täufers

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Nemčina.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (Deutsch) Enthauptung Johannes des Täufers