Retreats

image_pdfimage_print

DUCHOVNÉ  CVIČENIA  ZAMERANÉ  NA VNÚTORNÉ UZDRAVENIE  A RAST VO SVÄTOSTI

Ježiš, náš vzkriesený Pán, sa pridal k dvom učeníkom, ktorým na ceste do Emauzy chýbali viera a nádej. Odchádzali z Jeruzalema, kde sa odohralo vykúpenie. Spočiatku načúval ich vnútornemu nepokoju, aby následne poukázal na ich problémy prostredníctvom Písma. Ako im vysvetľovaĺ Písmo, ich srdcia horeli.(Lk 24-32) To je pravé vnútorné uzdravenie.

Prežívame rôzne negatívne pocity – hnev, zatrpklosť, úzkosť, obavy, strach, komplexy menejcennosti, neistotu z budúcnosti, a pod. hlavne preto, že „nepoznáme Písmo ani Božiu moc “ (porov. Mk 12-24). Duchovné cvičenia vedené otcom J.Mariakumar a pi.M.Pereira spočívajú výlučne na základe Božieho Slova a učení katolíckej cirkvi (KKC) a pomáhajú účastníkom rásť vo viere, hlbšej dôvere v prozreteľnosť lásky Abba Otca, úplnej odovzdanosti Pánovi Ježišovi Kristovi a skúsenosti života z moci Ducha Svätého. Účastníci sú vedení k uvedomeniu si pôvodu príčin svojich problémov skrze Božie slovo a moc Ducha Svätého. Ak spolupracujú s Božou milosťou „pri odvalení kameňov“ a „vlastnom rozviazaní“ (porov. Jn 11-39,44), budú mať „hojnosť života“ sľubeného Pánom. (porov. Jn 10 -10b)

Prostredníctvom modlitby za uzdravenie v lone matky a v čase detstva, spolu s modlitbou za oslobodenie, mnohí pocítia úľavu od traumy a emočných zranení.

Cvičenie modlitby chôdze s Ježišom a matkou Božou životom pomáha pri raste vo svätosti.

Pre rast vo svätosti, účastníci sú nabádaní k pravidelnej osobnej modlitbe (denné uctievanie, vzdávanie chvály, slávy a ďakovanie Bohu, konanie trvalého pokánia, prinášanie obety, hľadanie múdrosti, sily a vedenia Ducha Svätého), dennému čítaniu a rozjímaniu slova Božieho a vedeniu sviatostného života.

Dôraz je kladený na sviatosti

Krst
Spoveď (sviatosť zmierenia)
Eucharistia
Manželstvo
Pomazanie chorých

Druhy duchovných cvičení

Vnútorné uzdravenie
Rast vo svätosti
Manželstvo a rodina
Sviatosti
Kresťanská spiritualita v kontexte vplyvov súčastnosti
(okultizmus, ezoterika, hnutie New Age, apod.)
Duchovné cvičenia pre mládež / deti
Mariánske duchovné cvičenia

Charakteristika duchovných cvičení

A. Vnútorné uzdravenie (4 dni)

1. Náš život v Božom pláne
2. Život s dôrazom na Božom slove
3. Vnútorné uzdravenie a modlitba za oslobodenie pri hneve, úzkosti, strachu, žiadostivosti, závislostiach, materiálnosti
4. Učenie na základe Písma, učenie Cirkvi o prvom prikázaní a oslobodenie od okultných hriechov
5. Výzva k pokániu a sviatosti zmierenia
6. Očistenie vzácnou Ježišovou krvou a naplnenie Duchom Svätým
7. Uzdravenie v materskom lone od zdedených prehreškov a uzdravenie emocionálnych zranení z detstva.

Osobné rozhovory

B. Rast vo svätosti (5 dní) (len pre tých, ktorí sa už zúčastnili duchovných cvičení na vnútorné uzdravenie)

1. Manželstvo a rodina podľa Božej predstavy
2. Kresťanský význam utrpenia
3. Duchovný boj: Pôsobenie dobra a zla v našich životoch a ako zvíťaziť v Pánovi.
4. Duchovná zrelosť prostredníctvom osobnej modlitby a sviatostného života
5. Život naplnený ovocím Ducha Svätého
6. Hlbší význam krstu
7. Rast vo viere
8. Použitie a zneužitie jazyka
9. Život v plnosti Ducha Svätého (dary a charizmy)

C. Víkendové duchovné cvičenia / semináre

Mariánske duchovné cvičenia
Poklady katolíckej cirkvi
Sviatosti
Zmluvný vzťah medzi Bohom a človekom
Katolícka charizmatická obnova
Duchovné cvičenia pre mládež / deti
Výzva k hojnosti Božieho života (porov. Jn 10-10), prostredníctvom vnútorneho uzdravenia a oslobodenia
Výzva k milosrdnej láske Boha Otca skrze pokánie a sviatosť zmierenia

D. Duchovné cvičenia pre kňazov a rehoľníkov

Trvalé odovzdanie sa do vôľe Božej
Vernosť svojmu povolaniu
Roznecovanie Božieho daru (2 Tim 1-6)