Sviatok narodenia Panny Márie

image_pdfimage_print

Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, našej Matky, slávi spoločne Katolícka, Pravoslávna aj Anglikánska cirkev 8. septembra. Narodenie Ježišovej Matky je zvlášť dôležité preto, lebo ju si všemohúci Boh vyvolil, aby sa stala Matkou nášho Spasiteľa, a láskavo rozhodol, že má byť počatá bez dedičného hriechu. V Liste Hebrejom čítame: „Preto keď [Kristus] prichádza na svet, hovorí: ,Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo‘“ (Hebr 10, 5).

Keď sa blížia narodeniny našich blízkych, tak plánujeme, že ich spolu oslávime. Vopred myslíme na daný dátum, kúpime im vopred darček alebo na internete vyhľadáme nejaký zvláštny dar a objednáme ho dostatočne vopred, aby sme ho v deň jeho narodenín už mali doma. Naša Matka Cirkev tiež vždy vopred hľadí na oslavu Narodenia našej drahej Mamy a od 30. augusta začína zvláštnu novénu na tento úmysel. My máme česť pripojiť sa v tejto novéne k celej, univerzálnej Cirkvi.

V tomto kontexte sa chcem s vami s radosťou podeliť so všetkým, čo viem o modlitbe, ktorú má naša Matka najradšej. Nie je to žiadna iná modlitba ako modlitba Zdravas’: „Zdravas’, Mária, milostiplná, Pán s tebou.“ Boh poslal archanjela Gabriela do Nazareta a dal mu posolstvo pre Máriu. Takže to, čo Panne Márii povedal archanjel Gabriel, bolo presne to isté, čo chcel Márii povedať nebeský Otec (pozri Lk 1, 26 – 28). Anjel bol len poslom, ktorý mal vykonať to, čo mu prikázal nebeský Otec. Keď sa teda modlíme Zdravas’, prihovárame sa našej Mame slovami samého nebeského Otca. A ja som si istá, že náš nebeský Otec je šťastný, keď zbožne opakujeme tieto slová.

V druhej časti modlitby Zdravas’ Pannu Máriu odvážne oslovujeme titulom „Matka Božia“, ktorý zasa dala Panne Márii Alžbeta, keď bola naplnená Duchom Svätým (pozri Lk 1, 43). Môžeme si byť teda istí tým, že aj Duch Svätý je šťastný, keď zbožne opakujeme tieto slová.

Mnohí exorcisti, vrátane niekdajšieho hlavného vatikánskeho exorcistu, pátra Gabriela Amortha – nech odpočíva v pokoji –, súhlasia s Pannou Máriou a hovoria, že modlitba ruženca je mocnou zbraňou proti nášmu nepriateľovi, Satanovi. Na základe svojich skúseností zo služby hovoria, že každý Zdravas’ je pre Satana smrtonosným úderom, akoby klincom, ktorý mu zabíjame do hlavy!

Raz jeden brat z Rehole benediktínov prosil rektora svojho domu o dovolenie prísť na večeru trochu neskôr. Tento brat sa zvykol každý deň pred večerou modlievať celý ruženec – teda radostné, bolestné aj slávnostné tajomstvá (tajomstvá svetla ešte vtedy neboli ustanovené). V ten deň sa ich ešte nepomodlil, a tak sa s dovolením predstaveného vrátil do svojej izby. No keď sa nevracal dlhší čas, rektor poslal za ním jedného jeho spolubrata, seminaristu. Keď tento seminarista prišiel k izbe tohto brata, zistil, že je zamknuté, no počul zvnútra akýsi krásny, melodický hlas. Nazrel teda dnu cez kľúčovú dierku. Vtedy vo vnútri uvidel ako tento brat kľačí pred sochou Panny Márie, hľadí na jej tvár a zbožne sa modlí ruženec. Každý Zdravas’ sa pritom zakaždým premenil na krásnu ružu a potom sa v tejto podobe pripol na korunu Panny Márie. Tento seminarista, v úžase nad týmto pohľadom tam zostal stáť a dívať sa. Keď rektor videl, že sa nevrátil ani tento druhý brat, sám vstal, išiel do tejto izby a na vlastné oči videl to isté!

Keď sme nedávno s pátrom Jamesom Mariakumarom viedli duchovnú obnovu vo Fatime, boli sme 14. augusta, v predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie, v jednej kaplnke rehoľného domu, v ktorom sme v tom čase bývali. V ten večer sme končili svoju 33-dňovú novénu za zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ako som sa tak tešila z toho, že si na druhý deň, teda na sviatok Panny Márie, urobíme toto zasvätenie, pocítila som silnú vôňu ruží. Uvedomila som si, že Matka nám dáva zvláštnu milosť svojej prítomnosti; v tej kaplnke totiž neboli žiadne ruže s takou vôňou. Na druhý deň, keď som o tomto svojom zážitku hovorila jednej svojej priateľke, spýtala sa ma: „Nebola to vôňa ľalií?“ Áno, ľudia zvyčajne cítia vôňu ľalií, ale ja som si uvedomila, že Panna Mária mi dala zakúsiť vôňu ruží preto, lebo často vo svojich prednáškach o Panne Márii alebo o ruženci druhým rozprávam o zážitku, ktorý mal spomínaný brat z benediktínskej rehole.

Drahí priatelia, aj my sa zbožne modlime Zdravasy a pridávajme ruže do koruny Panny Márie. Zvlášť počas týchto dní novény sa modlime celý ruženec alebo aspoň pár Zdravasov s týmto úmyslom: „Draha Matka, chcem ti dať na tvoje narodeniny krásnu kyticu ruží.“ S veľkou láskou a zbožnosťou sa modlime modlitbu, ktorá je jej srdcu najdrahšia. Túto kyticu si môžeme vziať potom 8. septembra so sebou do kostola, keď budeme sláviť jej narodeniny a radostne jej ju odovzdať pri svätom prijímaní alebo počas procesie.

Kiež nás všetkých – celý svet – naša drahá Matka prikrýva svojím plášťom a bezpečne nás vedie čoraz bližšie k svojmu drahému Synovi, nášmu Spasiteľovi, Ježišovi, našom Pánovi.

 

Mary Pereira

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.