FROM PAGANISM TO CHRISTIANITY

image_pdfimage_print

Boh je naším milujúcim Otcom. Vo svojom pláne večnosti chce, aby sme žili v tom, ktorý je Láska, Svetlo a Pravda. Jedine v ňom je nádej a istota našej budúcnosti a záruka večného života. „A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.“ (1 Jn 5,20) Nemali by sme sa vzďaľovať od Božieho života, lebo by sa zatemnilo naše chápanie, stratili by sme poznanie pravdy a zatvrdilo by sa nám srdce. Svätý Pavol opisuje, aký to bude mať následok, ak budeme žiť život, ktorý je nezávislý od Boha: „Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu.“ (Ef 4,18-19) V tomto spočíva pohanstvo. Svätý Pavol však Efezanom pripomína: „Vy ste sa tak o Kristovi neučili“ (Ef 4,20).

Obetovanie Ježiša Krista, Božieho SynaF. Floris (WGoA)

Áno, medzi pohanstvom a kresťanstvom je veľký rozdiel. My kresťania si uvedomujeme pravdu, že sme všetci stvorení na obraz a podobu Boha, ktorý je Láska, Pravda, Štedrosť, Láskavosť, Pokora, Čistota… Pohanstvo predstavuje všetko, čo je v protiklade s týmito vlastnosťami. Je naše zmýšľanie v súlade s tým, čo hovorí Boh, alebo s tým, čo hovorí pohanský svet? Keď veríme tomu, čo hovorí Boh, tak žijeme podľa viery. V dnešnej dobe je naše myslenie veľmi ovplyvnené sekulárnym svetom a preto máme prirodzený sklon búriť sa proti tomu, čo hovorí Boh, a konať v rozpore s ním. Musíme urobiť veľkú zmenu v našich postojoch, pocitoch a presvedčeniach, aby sme zanechali pohanstvo a stali sa Božím obrazom a podobou. Aby sme dokázali uskutočniť takúto zmenu, musíme nasledovať jediný vzor na celom svete – Ježiša Krista, pretože „On je obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1,15) a „v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2,9). Svätý Pavol píše, že „pravda je v Ježišovi“ (Ef 4,21) a „v ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania“ (Kol 2,3). On je večné Božie Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami, aby celému ľudstvu vydal svedectvo o Otcovi a aby sme žili tak ako On.

„Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadosti svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní.“ (Ef 2,1-3) Tieto dva modely – pohanský a kresťanský – sú naozaj prítomné v tomto svete; sú prítomné v každom z nás. Keď sa pozrieme na náš vlastný život, zistíme, koľko je v nás „pohanstva“, ktoré musíme zmeniť na život podobný Kristovi. Preto nám Duch Svätý prostredníctvom svätého Pavla pripomína: „Máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.“ (Ef 4,22-24)

Obyvatelia Solúna si uvedomili, že Kristovo posolstvo, ktoré im priniesli svätý Pavol a Sílas, obrátilo ich pohanstvo hore nohami: „Tí, čo rozbúrili celý svet, prišli aj sem“ (Sk 17,6). A preto nechceli prijať toto posolstvo. Ježiš, ktorý bol dokonalým Židom a dokonalým Izraelitom, bol prenasledovaný a ukrižovaný za to, že učil Slovo svojho Otca a žil podľa neho. V každom storočí sú kresťania prenasledovaní za to, že nasledujú a hlásajú Božiu cestu, ktorá je v protiklade so svetom. Ježiš to všetko predpovedal: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.“ (Jn 15,18-19) V Belgicku nedávno skupina homosexuálnych aktivistov napadla arcibiskupa, ktorý obhajoval učenie Cirkvi o homosexualite a vyjadril znepokojenie nad spôsobom života ľudí, ktorí praktizujú homosexualitu. Tento incident jasne ukazuje, ako veľmi diabol nenávidí kresťanov, ktorí kráčajú po Pánovej ceste. (Viac sa o tom dočítate kliknutím na tento odkaz : Polonahé členky hnutia Femen napadli bruselského arcibiskupa)

My sa však nebojíme, lebo nepatríme do tohoto sveta. Náš domov sa nachádza v nebi. (Mt 10,28). Žijeme v dobe, o ktorej Ježiš predpovedal: „Prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“ (Jn 16,2-4)

P. J. Mariakumar, Mary Pereira

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.