Retreats

image_pdfimage_print

REKOLEKCIJOS VIDINIAM IŠGYDYMUI IR AUGIMUI ŠVENTUME

Jėzus, mūsų Priskėlęs Viešpats, prisijungė prie dviejų mokinių, keliaujančių į Emausą, kurie ėjo netikėdami ir nusivylę; jie ėjo tolyn nuo Jeruzalės, kur įvyko atpirkimas. Pirmiausiai Jis klausosi jų vidinio nerimo ir tik tada paaiškina jiems jų problemas remdamasis Raštais. Jų širdys degė, kai Jis atvėrė jiems Raštų prasmę (plg. Lk 24,32). Tai yra tikras Vidinis Gydymas.

Mes išgyvename įvairius neigiamus jausmus – pyktį, apmaudą, nerimą, baimę, nepilnavertiškumo kompleksą, neaiškumą dėl ateities ir t.t., pagrinde dėl to, kad „mes nepažįstame nei Raštų, nei Dievo galybės’ (plg. Mk 12,24). Tėvo James‘o ir Mary Pereiros vedamos rekolekcijos yra visiškai paremtos Dievo Žodžiu ir Katalikų Bažnyčios (KBK) mokymu ir jie padeda dalyviams augti tikėjime, gilesniame pasitikėjime Abba Tėvo Meilės Apvaizda, visiškai atsiduoti Viešpačiui Jėzui Kristui ir patirti gyvenimą Šventosios Dvasios galybėje. Dalyviai yra vedami suprasti savo problemų priežasties šaknis per Dievo Žodį su Šventosios Dvasios galia. Kai jie bendradarbiauja su Dievo malone ‚nuritant akmenis‘ ir patiems ‚išsilaisvinant‘ (plg. Jn 11,39. 44), jie pradeda patirti ‚apstų gyvenimą‘, kurį pažadėjo Viešpats (plg. Jn 10,10b).

Per maldą už gimdos stadijos išgydymą ir vaikystės išgydymą, kurias seka išlaisvinimo malda, daugelis patiria palengvėjimą iš traumų ir emocinių sužeidimų.

Maldos pratimas einant su Jėzumi ir Motina Marija per gyvenimą padeda žmogui augti šventume.

Augimui šventume, jie yra raginami pasišvęsti asmeninei maldai (kasdien teikti prideramą garbinimą ir šlovę bei padėką Dievui, nuolatinę atgailą, atsidavimą, siekiant Išminties ir Šventosios Dvasios vedimo ir galios), kasdien skaityti ir apmastyti Dievo Žodį bei gyventi sakramentinį gyvenimą.

Pabrėžiami šie sakramentai

Krikštas
Išpažintis (Susitaikinimas)
Šventoji Eucharistija
Santuoka
Ligonio patepimas

Rekolekcijų tipai

• VIDINIS GYDYMAS
• AUGIMAS ŠVENTUME
• SANTUOKA IR ŠEIMA
• SAKRAMENTAI
• KRIKŠČIONIŠKASIS DVASINGUMAS MODERNAUS PASAULIO KONTEKSTE (OKULTIZME, EZOTERIKOJE, NAUJOJO AMŽIAUS (NEW AGE) IR KT.)
• REKOLEKCIJOS JAUNIMUI/VAIKAMS
• REKOLEKCIJOS APIE MARIJĄ

Rekolekcijų ypatybės

A: Vidinis gydymas (4dienos)

1. Mūsų gyvenimas Dievo plane
2. Atkreipiamas dėmesys į gyvenimą paremtą Dievo Žodžiu
3. Vidinis gydymas ir išlaisvinimo malda pykčio, nerimo, baimės, gašlumo, priklausomybių, pasaulietiškumo srityse
4. Biblinis ir Bažnyčios Mokymas apie Pirmąjį įsakymą ir išlaisvinimas iš okultizmo nuodėmių.
5. Kvietimas į Atsivertimą ir Susitaikinimo Sakramentą
6. Apvalymas Brangiausiuoju Jėzaus Krauju ir Pripildymas Šventąja Dvasia.
7. Įsčių stadijos gydymas nuo beprasmiškų paveldėtų dalykų ir vaikystės gydymas iš emocinių praeities žaizdų.

Asmeninės konsultacijos

B: Augimas šventume (5 dienos) (tik tiems, kurie jau dalyvavo vidinio išgydymo rekolekcijose)

1. Santuoka ir Šeima pagal Dievo planą
2. Krikščioniška kentėjimo prasmė
3. Dvasinė kova: Gerųjų ir piktųjų dvasių veikimas mūsų gyvenimuose ir kaip būti pergalingam Viešpatyje
4. Dvasinė Branda per Asmeninę Maldą ir Sakramentinį gyvenimą.
5. Gyvenimas pripildytas Šventosios Dvasios vaisiais
6. Gilesnė Krikšto reikšmė
7. Augimas Tikėjime
8. Liežuvio naudojimas ir piktnaudžiavimas
9. Šventosios Dvasios pilnatvės išgyvenimas (Dovanos ir Charizmos).


C: Savaitgalio rekolekcijos/Seminarai

Rekolekcijos apie Mariją
Katalikų Bažnyčios lobiai
Sakramentai
Sandoros santykis tarp Dievo ir žmogaus
Katalikų Charizmatinis atsinaujinimas
Rekolekcijos jaunimui/ vaikams
Kvietimas į Dievo gyvenimo pilnatvę (Jn 10,10) per Vidinį Išgydymą ir Išlaisvinimą
Kvietimas į Gailestingą Dievo Tėvo meilę per Atgailą ir Susitaikinimo Sakramentą

D: Rekolekcijos Kunigams ir vienuoliams(-ėms)

Nuolatinis atsidavimas Dievo valiai
Būti ištikimam savo pašaukimui
Dievo dovanos liepsnos įpūtimas (2 Tim 1,6)