Turice 2019

image_pdfimage_print

Turíce 2019

Keď pápež Ján XXIII. v roku 1962 zvolal Druhý vatikánsky koncil, zahájil ho slovami: „Otvorte okná, nech sem prúdi čerstvý vzduch“. Áno, dúfal a modlil sa, aby v Cirkvi nastali nové Turíce.

My všetci potrebujeme každý deň prežívať znovuzdrodenie z Ducha Svätého. Svätý Pavol píše vo svojom Druhom liste Timotejovi: „Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk.“ (2 Tim 1,6) Duch Svätý je ten najväčší Boží dar, aký nám Ježiš prišiel darovať. Prvým Ježišovým poslaním bolo odpustenie našich hriechov. Keď mal sv. Jozef pochybnosti o tom, ako Panna Mária počala, zjavil sa mu vo sne anjel Gabriel a povedal mu: „Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ (Mt 1,20-21) Takže prvotným poslaním, pre ktoré Boh Otec poslal na zem Ježiša, bolo vyslobodenie ľudí z otroctva hriechu. Neprišiel však iba preto, ale tiež aby nás naučil, ako máme žiť ako Božie deti. To však nie je možné bez pomoci Ducha Svätého. „Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.“ (Jn 3,6) Preto Ježiš povedal Nikodémovi: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3,5) Boh je však celý svätý a jeho Duch nás môže naplniť iba ak sa posvätíme. Preto Ježiš musel najprv uskutočniť svoje prvé poslanie, aby očistil ľudstvo svojím umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním. „On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.“ (Kol 1,13-14)

Ján Krstiteľ nám hovorí o druhom Ježišovom poslaní. Ježiša predstavil slovami: „On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; Jn 1,33) Ježiš prisľúbil dar Ducha Svätého tým učeníkom, ktorí budú smädní po Duchu a uveria v Ježiša (Jn 7,37-39) Duch Svätý potom túto pravdu objasnil evanjelistovi Jánovi: „ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.“ (Jn 7,39) Ježiš vo svojom poslednom príhovore učeníkom povedal: „Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.“ (Jn 16,7) Po svojej smrti a zmŕtvychvstaní Ježiš ešte raz ozrejmil túto pravdu: „vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým“ (Sk 1,5).

Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavil učeníkom, ktorí boli v zavretej miestnosti, lebo sa báli Židov. Dýchol na nich a povedal im: „Prijmite Ducha Svätého.“ (Jn 20,22) Napriek tomu, že im Ježiš daroval Ducha Svätého, ich život sa nezmenil. Stále žili v strachu a pochybnostiach a chceli sa vrátiť k svojmu pôvodnému remeslu (Jn 21,3; Lk 24,13-24). Duch Svätý v nich síce bol, ale nebol prebudený. Neboli vedení k tomu, aby v sebe aktivovali Ducha Svätého, aby sa nechali viesť Duchom Svätým, ani nevedeli, ako majú žiť v spoločenstve s Duchom Svätým. Aj väčšina z nás po prijatí sviatosti krstu takto žije bez živého každodenného spoločenstva s Duchom Svätým a prežívame iba vlažný kresťanský život. Pretože dobre nepoznáme Božie slovo (Mk 12,24), máme mnohé nesprávne predstavy o potrebe a pôsobení Ducha Svätého v našom živote.

Skôr ako Ježiš vystúpil do neba, povedal svojim učeníkom: „Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ (Lk 24,49) Ježiš vedel, že je pre nich nemožné žiť to, čo im tri roky hlásal, bez pomoci Ducha Svätého. Aj prostredníctvom proroka Ezechiela Boh predpovedal túto pravdu: „Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás (…) Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“ (Ez 36,25-27) Učeníci sa teda s hlbokou túžbou úpenlivo modlili za túto Moc z výsosti. A splnilo sa na nich prisľúbenie zo Skutkov apoštolov 1,8 – stali sa mocnými svedkami v Jeruzaleme, Judei, Samárii až po samý kraj sveta. Sväté písmo nás učí, že nestačí len prijať Ducha Svätého vo sviatosti krstu a staneme sa „chrámom Ducha Svätého“ (1 Kor 3,16). Božiu moc musíme v sebe aktivovať našou spoluprácou s Duchom Svätým – tým, že žijeme v spoločenstve s ním a často sa modlíme k Božiemu hosťovi, ktorý v nás prebýva, aby sme v sebe roznecovali jeho oheň a prosíme ho, aby nám pomáhal stále žiť podľa Ducha, kráčať s Duchom a nechať sa viesť Duchom (Gal 5,16 a 25).

Keď sa pripravujeme na veľkú Slávnosť zoslania Ducha Svätého, vedzme, že dar vyliatia Ducha Svätého je pre všetkých (Joel 3,1), pre každého, kto je smädný a verí v Ježiša (Jn 7,37-39), kto si vyprosuje Ducha (Lk 11,13), kto zachováva Božie prikázania (Jn 14,15-16; Sk 5,32) a kto ľutuje svoje hriechy a je ochotný zmeniť svoj život (Sk 2,37-39; 3,19-20). Prví veriaci, ktorí v ranej Cirkvi prijali vieru, boli jednoduchí ľudia, ktorí spĺňali tieto požiadavky, nechali sa viesť Pánovým Duchom a žili víťazný kresťanský život aj v časoch prenasledovania (Sk 6,8; 7,54-60 – napr. svätý Štefan). Preto neignorujme, nezanedbávajme ani sa nevyhýbajme Božiemu hosťovi, ktorý v nás prebýva. On nás naučí, ako sa máme modliť (Rim 8,26), naplní nás Otcovou láskou (Rim 5,5), privedie nás k synovskému vzťahu s Bohom Otcom (Rim 8,14-16), privedie nás k dôvernejšiemu vzťahu s Ježišom a pomôže nám odovzdať mu svoj život (1 Kor 12,3), oživí v nás Božie slovo, usvedčí nás z našich hriechov (Jn 16,8), bude v našom živote prinášať ovocie (Gal 5,22-23), posilní nás svojimi darmi a charizmami, aby sme boli účinnými nástrojmi v Božom kráľovstve (1 Kor 12,4-11) a pomôže nám prijímať utrpenie s Pánovou radosťou (1 Sol 1,6; Flp 4,4). Inými slovami, iba vtedy, keď žijeme život v Duchu, nezarmucujeme ho (Ef 4,30) svojimi hriechmi, neuhášame oheň Ducha Svätého (1 Sol 5,19) svojou tvrdohlavosťou a tvrdošijnosťou (Sk 7,51), vtedy môže Duch Svätý napĺňať náš život mocou, roznecovať v našom živote lásku, radosť a Pánov pokoj a pomáhať nám, aby sme boli skutočnými nástrojmi Božieho kráľovstva a šírili okolo seba Kristovu ľúbeznú vôňu (2 Kor 2,15). Jedine Duch Svätý môže premeniť naše vlažné, chatrné kresťanské životy na ozajstné „živé kamene“, z ktorých sa buduje Božie kráľovstvo (porov. 1 Pt 2,5).

Keď prorok Samuel pomazal Šaula za knieža izraelského ľudu, povedal: „Vtedy na teba zostúpi Pánov duch; budeš vo vytržení s nimi a zmeníš sa na inakšieho muža.“ (1 Sam 10,6) Majme úprimnú túžbu zmeniť svoj život, aby sme sa stali takými, akí máme byť a plnili, čo Boh s nami zamýšľa a čo od nás očakáva. Áno, aby sme splnili sen, ktorý Boh s nami sníva, dal nám svojho vlastného Ducha, Ducha Krista, ktorý nám pomáha žiť ako Kristus. Spolupracujme teda s Duchom Svätým a poddajme sa jeho pôsobeniu, aby sa z nás stali noví ľudia, ktorí sú schopní žiť podľa jeho slova na našej pozemskej púti.

Na blížiaci sa sviatok zoslania Ducha Svätého vyprosujeme všetkým čitateľom osobitné pomazanie a posilnenie Duchom Svätým.

otec James Mariakumar SVD

Mary Pereira

 

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Turice 2019

Ospravedlnenie a poďakovanie

image_pdfimage_print

Ospravedlňujeme sa za zrušenie duchovných obnov v Európe po 19. auguste 2019. Keďže nastal problém s predĺžením nášho povolenia na pobyt v Nemecku, ktoré vyprší 19. augusta 2019, po tomto dátume už nemôžeme pokračovať v duchovných obnovách, ktoré sme plánovali. Môj indický provinciál mi povedal, aby som vzhľadom na môj pokročilý vek už neplánoval ďalšie duchovné obnovy v Európe.

Touto cestou by som sa chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí s nami spolupracovali na našich misiách v Európe od roku 2000. Spolu s Mary Pereira, ktorá spolu so mnou viedla duchovné obnovy, za veľa vďačíme sestre Margarete Valappila, ktorá bola veľmi nápomocná pri našich misiách v Európe. Je veľmi veľa ľudí, ktorí s nami spolupracovali a ochotne pomáhali na duchovných obnovách v rôznych krajinách počas uplynulých dvadsiatich rokov, niektorí si však zasluhujú našu osobitnú vďaku. To však neznamená, že tí ostatní neboli dôležití…

Sme veľmi vďační zosnulej Gräffin Felicitas Piccolomini, ktorá uplynulých 15 rokov koordinovala naše duchovné obnovy, tlmočila a prekladala, pomáhala s vybavovaním víz a povolení na pobyt, poskytovala nám ubytovanie a starala sa o naše cestovné plány spolu so svojím manželom Giorgiom Piccolominim, ktorý bol pre nás taktiež veľkou oporou. Vďaka patrí aj Doblehoffovi zo Sonntagsbergu, ktorý niekoľko rokov hostil naše duchovné obnovy vo svojom exercičnom centre v Rakúsku a tiež nám v tej dobe vybavoval rakúske víza.
Chcem sa poďakovať mojim provinciálom zo Spoločnosti Božieho slova v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, na Slovensku a v Maďarsku za to, že udelili povolenie a podporu našej službe; pátrovi Buobovi (ktorý bol oficiálnym sponzorom pre Mary) a pani Barbare Huberovej z Hochaltingenu; dekanovi Martinovi Ramoserovi, ktorý podporoval naše duchovné obnovy za vnútorné uzdravenie vo svojej farnosti Reisbach; p. Dietrichovi a p. Ludwigovi z Heroldsbachu; p. Robertovi Maria z Waghauselu; p. Ludwigovi, Rosevite and Marii Zehetgruber z Gundersdorfu v Rakúsku; Hansovi Schröderovi, Sofii a ich tímu; Beatrix z vydavateľstva Miriam Verlag; Margaret Bartle; Cornelii; Rafi Francis; Marion Rist; Christine Bucher, Monike and Gabi z Axamsu; Eugenovi and Márii Maloveckým, ktorí pomáhali pri našich duchovných obnovách na Slovensku; Miriam a Dr. Romanovi, Alici Prokopovej, Lucii Strhárovej, Ferdinandovi a Ivete Vyskočovým, Jozefovi Macovichovi, Monike Kamovej a Marte Pincelova,  Ladislav Madzova a Maria Madzova zo Slovenska; Kristine Drungyte, Laime and Kristine Jureviciute z Litvy; Arnaldovi Paixao a Claudine z Fatimy; Enikó and Petrovi Rumzauer z Maďarska. S vďakou si spomíname aj na Conrada a Wendy, ktorí nás prvýkrát zobrali do Litvy.

Za vznik našej webstránky vďačíme Eugenovi Maloveckému, ktorý nám ju bezplatne vytvoril a niekoľko rokov ju aj spravoval. Neskôr nám Branko Rabara zo Slovenska ponúkol bezplatnú webstránku a Jozef Danko a Lukáš Venik nám s ňou ochotne pomáhali. Sme im veľmi vďační za ich nezištnú službu počas nášho pôsobenia, robili to všetko na Božiu slávu.

Rovnako ďakujeme všetkým miestnym organizátorom našich duchovných obnov v rôznych farnostiach a tlmočníkom z rôznych krajín, ako aj všetkým, ktorí nám poskytli ubytovanie a postarali sa o našu prepravu (zo srdca ďakujeme Wolfgangovi, ktorý bol vždy veľmi ochotný). Áno, zoznam ľudí, na ktorých si spomíname ako na svojich dobrodincov, je dlhý… Spolu so sv. Pavlom môžeme úprimne povedať: „Neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách“ (Ef 1,16), a nielen za tých, ktorých sme tu vymenovali, ale ďakujeme ešte za mnohých ďalších, ktorých nosíme v našich srdciach…

Veľká vďaka patrí Barbare Larumbe, ktorá nás privítala a zabezpečila nám ubytovanie po tom, ako nás navždy opustila Fella, a tiež vo svojom voľnom čase tlmočila na našich duchovných obnovách. Takisto ďakujeme Lucy Pregelovej, ktorá nám pomáhala ako tlmočníčka a prevzala organizáciu duchovných obnov po Felle. Ďakujeme aj jej manželovi Hansovi, ktorý s ňou spolupracoval a pomáhal na našich obnovách všade, kde mohol prísť.
Vyslovujeme vďaku tiež Mathewovi Perukarote a jeho rodine vo Viedni, ktorí nám pomáhali mnohými spôsobmi.

V neposlednom rade ďakujeme všetkým účastníkom našich duchovných obnov za to, že s nami spolupracovali a prijali Pánovo posolstvo, „prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali [ste] ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie“ (1 Sol 2,13). Vzdávame všetku slávu Bohu za to ovocie, ktoré sme mohli vidieť v životoch mnohých – skutočné pôsobenie Božieho slova, ktoré mení ľuďom život.

V rokoch 1992 a 1993 prostredníctvom sestry Elcius z mariánskeho centra v Kulathuvayale v štáte Kerala mi Pán dal prorocké slová, že v nasledujúcich rokoch budem viesť duchovné obnovy v Európe. Milujúci Pán naplnil toto proroctvo v jubilejnom roku 2000. Urobil všetko, aby uskutočnil svoje plány prostredníctvom mňa a Mary Pereira. Spoločne s nami ďakujte Pánovi za všetko, čo prostredníctvom nás vykonal.

„Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem, vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. “ (Flp 1,3-5)

páter James Mariakumar SVD

Mary Pereira

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Ospravedlnenie a poďakovanie

(English) Devotion to the Prayer of Rosary

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Devotion to the Prayer of Rosary

(English) In tribute to Fella Piccolomini

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) In tribute to Fella Piccolomini

(English) I Firmly Confess and Believe

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) I Firmly Confess and Believe

Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia a zapáľ nás ohňom svojej lásky

image_pdfimage_print

Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia a zapáľ nás ohňom svojej lásky

Príď, Duchu Svätý, a nauč ma modliť sa v každom čase (Ef 6,18)

Príď, Duchu Svätý, a daj mi smäd po Božom slove.

Príď, Duchu Svätý, naplň ma múdrosťou a osvecuj mi myseľ, aby som chápal Božie slovo.

Príď, Duchu Svätý, a daj mi hlbšiu vieru v Boha a jeho slovo.

Príď, Duchu Svätý, daj mi spoznať moje hriechy a veď ma k pokániu všade tam, kde nežijem podľa Božieho slova.

Príď, Duchu Svätý, a obnov mi myseľ Božím slovom, nech ma celého prenikne a premení ma.

Príď, Duchu Svätý, a daj mi odvahu a pevnú vôľu, aby som žil podľa hodnôt Božieho kráľovstva v myšlienkach, slovách aj skutkoch.

Príď, Duchu Svätý, a daj mi silnú túžbu po svätom živote.

Príď, Duchu Svätý, a pomôž mi prinášať viac tvojho ovocia (Gal 5,22-23), aby som bol skutočným svedkom Krista.

Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj mi prijímať utrpenie s radosťou v duchu Krista.

Príď, Duchu Svätý, a roznecuj vo mne božské čnosti – vieru, nádej a lásku.

Príď, Duchu Svätý, a daj mi svoje dary (Iz 11,2) a charizmy (1 Kor 12,4-10), aby sme boli všetci skutočnými učeníkmi Krista.

Príď, Duchu Svätý, a pomáhaj mi, aby som na tejto pozemskej púti mal vždy zrak upriamený k nebu.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia a zapáľ nás ohňom svojej lásky

(English) Prayer to the Holy Spirit

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Prayer to the Holy Spirit

(English) Claim the Promises of God

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká) a Nemčina.

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Claim the Promises of God

Obetovania Panny Marie

image_pdfimage_print

Dňa 21. novembra Cirkev slávi sviatok Obetovania Panny Márie. Boh si ju vyvolil, aby sa stala neporušenou archou, príbytkom jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Mária vo svojom chválospeve (Magnifikat) vyslovila: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“ (Lk 1,48). Cirkev jej vzdáva úctu a česť, pretože Boh si ju vyvolil a poctil tým, že „vzhliadol na poníženosť svojej služobnice“. Uctime si aj my túto „najnežnejšiu dušu“, „Hviezdu rannú“, „Pannu najčistejšiu“, milovanú Nevestu Ducha Svätého. Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu povedal: „Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví Máriu

Mary Pereira

 

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na Obetovania Panny Marie

(English) Recognise Christ in you

image_pdfimage_print

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Americká).

Publikované v Miscellaneous | Komentáre vypnuté na (English) Recognise Christ in you