(English) „I am shutting so that i cannot escape”

image_pdfimage_print

‘I am shutting so that i cannot escape’

Paskelbta temoje Miscellaneous | Komentavimas išjungtas įraše (English) „I am shutting so that i cannot escape”

(English) What God says in our current situation with CoViD19

image_pdfimage_print

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Jungtinių Valstijų Anglų, Vokiečių ir Slovakų.

Paskelbta temoje Miscellaneous | Komentavimas išjungtas įraše (English) What God says in our current situation with CoViD19

Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimas

image_pdfimage_print

Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimas

Švenčiausiosios Mergelės Marijos, mūsų Motinos gimimas yra švenčiamas rugsėjo 8 d. visame pasaulyje: Katalikų Bažnyčioje, Ortodoksų bažnyčiose ir Anglikonų bažnyčiose. Jėzaus Motinos gimimas mums yra ypatingas, nes ji buvo išrinkta Visagalio Dievo tapti Išganytojo Motina, kuris panorėjo, kad ji būtų pradėta be gimtosios nuodėmės. Laiške žydams skaitome: „Todėl ateidamas į pasaulį Jis byloja: … bet paruošei man kūną.“ (Plg. Žyd 10,5).

Dažnai mes planuojame brangių žmonių gimtadienio šventimą, numatydami datas, planuodami kokias dovanas pirksime, internete ieškome ypatingų dovanų, užsakome iš anksto, kad gautume ją laiku padovanoti savo brangiems žmonėms per jų gimtadienį. Mūsų Motina Bažnyčia prieš šventę pradeda ypatinga malda novena nuo rugpjūčio 30 – os dienos.

Šiame kontekste, labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti su visais mėgstamiausia ir labiausiai patinkančia mūsų Motinai malda: „Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi“. Dievas siuntė angelą Gabrielių į Nazaretą su žinia Marijai. Ką angelas pasakė jai buvo būtent tai, ko dangiškasis Tėvas prašė angelo pasakyti Marijai. (Lk 1, 41-42). Angelas buvo tik pasiuntinys, kad perduotų tai, ką dangiškasis Tėvas norėjo jai pasakyti. Kai meldžiamės „Sveika Marija“, mes kreipiamės į mūsų Motiną tais pačiais žodžiais kaip ir mūsų dangiškasis Tėvas. Esu tikra, kad dangiškasis Tėvas džiaugiasi, kai mes pamaldžiai kartojame Jo žodžius.

Kai Marija aplankė Elžbietą, Elžbieta pripildyta Šventosios Dvasios tarė: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius!“ (Lk. 1, 41 – 42). Žodžiai išėję iš jos lūpų be abejonės buvo įtakotas, motyvuotas ir įkvėptas Šventosios Dvasios. Nėra abejonės, kad Šventoji Dvasia vien džiaugiasi, kai mes nuolat kartojame pamaldžiai šiuos žodžius.

Antroje maldos „Sveika Marija“ dalyje mes drąsiai kreipiamės į ją kaip Dievo Motiną, ką taip pat buvo pasakiusi Elžbieta, kai ji buvo pripildyta Šventąja Dvasia. (Lk 1, 43). Taigi galime būti tikri, kad Šventoji Dvasia džiaugiasi, kai mes pamaldžiai kartojame šiuos žodžius.

Daugelis egzorcistų įskaitant ir vyriausiąjį Vatikano egzorcistą tėvą Gabrielių Amorth‘ą (tegul jo siela ilsisi ramybėje) sutiko su Motina Marija, kad rožinio malda yra galingas ginklas prieš blogį, Šėtoną. Iš savo tarnystės patirties jie sako, kad kiekviena „Sveika Marija“yra mirtinas smūgis Šėtonui, tarsi vinis kalama į jo kaktą!

Kartą Benediktinas brolis paprašė savo rektoriaus leidimo prisijungti vakarienei šiek tiek vėliau. Šis brolis turėjo įprotį sukalbėti visą rožinį – Džiaugsminguosius, Skausminguosius ir Garbinguosius slėpinius (tuo metu dar nebuvo Šviesos slėpinių) – kiekvieną dieną prieš vakarienę. Kadangi tą dieną jis negalėjo jo užbaigti jis nuėjo į savo kambarį. Kadangi po kurio laiko jis vis dar negrįžo, rektorius nusiuntė kitą seminaristą, kad jį atvestų. Kai jis nuėjo prie to brolio kambario, jis rado duris užrakintas ir girdėjo melodingą balsą iš vidaus. Jis pažvelgė pro rakto skylutę. Jis pamatė viduje brolį, klūpantį priešais Mergelės Marijos statulą, žvelgiantį į jos veidą ir pamaldžiai kalbant Rožinį. Kiekviena „Sveika Marija“ pavirsdavo į nuostabų rožės žiedą ir prisidėdavo prie Motinos Marijos Karūnos. Sužavėtas reginio jis stovėjo ir žiūrėjo į jį. Kai antrasis brolis taip pat negrįžo, rektorius pats nuėjo prie jo kambario ir taip pat pamatė šį reginį!

Neseniai, kai buvau Fatimoje, kur su t. James‘u Mariakumar vedėme rekolekcijas, rugpjūčio 14 – ą dieną, Motinos Marijos dangun ėmimo šventės išvakarėse, mudu buvome vienuolyno, kuriame gyvenome, koplyčioj. Tą vakarą mes užbaigėme 33 – jų dienų Pasiaukojimo Nekalčiausiai Mergelės Marijos Širdžiai noveną. Sekančią dieną džiaugsmingai atlikome Pasiaukojimą, per Motinos Marijos šventę, kurį laiką bebūnant koplyčioje aš pajutau stiprų rožių kvapą. Aš supratau, kad mūsų Motina palaimino mus savo artumu, nes koplyčioje nebuvo rožių su tokiu kvapu. Kitą dieną aš pasidalijau šia savo patirtimi su viena iš draugių, ji paklausė manęs „Ar tai nebuvo lelijų kvapas?“ Taip, dažniausiai žmonės pajunta lelijų kvapą, bet aš suvokiau, kad motina man davė Rožių kvapą, nes aš dalijuosi Benediktino brolio patirtimi savo mokymuose apie Motiną Mariją arba Rožinį.

Mieli draugai, melskimės pamaldžiai „Sveika Marija“ ir dėkime rožes į jos vainiką. Ypač šiomis novenos dienomis melskimės visą rožinį ar kelias „Sveika Marija“ su šia intencija: „Brangioji Motina, aš noriu tau padovanoti nuostabią rožių puokštę per tavo gimtadienį“. Melskimės maldą, kuri yra labai brangi jos širdžiai, su didele meile ir pamaldumu. Ir rugsėjo 8 – ą džiaugsmingai padovanokime jai tą puokštę dalyvaudami Šventojoje Eucharistijoje arba procesijoje

Tegul brangiausioji Motina apdengia jus visus – visą pasaulį – savo apsiaustu ir saugiai teatveda jus arčiau ir arčiau savo brangaus Sūnaus, mūsų Gelbėtojo ir Viešpaties Jėzaus.

Mary Pereira.

 

 

Paskelbta temoje Miscellaneous | Komentavimas išjungtas įraše Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimas

2019 – ųjų Sekminės

image_pdfimage_print
 2019 – ųjų Sekminės

Mums visiems reikia atgimimo Sekminių patirtyje kiekvieną dieną mūsų gyvenimuose. Šv. Paulius savo antrajame laiške Timotiejui sako: „Primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, suteiktą mano rankų uždėjimu“ (2 Tim 1, 6). Šventoji Dvasia yra Dievo dovana, kurios Jėzus atėjo mums duoti. Pirmoji Jėzaus misija buvo atleisti mums mūsų nuodėmes. Angelas apsireiškė šv. Juozapui sapne ir pašalino jo abejonę dėl Mergelės Marijos pastojimo tardamas: „nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“ (Mt 1, 20b -21). Taigi pirminė misija, kuriai Dievas Tėvas siuntė Jėzų, buvo išgelbėti žmones iš nuodėmės pančių. Jis atėjo ne tik tam, bet taip pat išmokyti mus gyventi, kaip Dievo Vaikai. Bet tai neįmanoma be Šv. Dvasios pagalbos. „Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš Dvasios , yra dvasia“ (Jn 3, 6). Todėl Jėzus pasakė Nikodemui: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę“ (Jn 3, 5). Bet Dievas visas yra šventas ir Jo Dvasia negali į mus įeiti, jei mes nebūsime pašventinti. Taigi Jėzus turėjo įvykdyti savo pirmąją misiją žmonijos nuskaistinimą per savo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Dievas „išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę; jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą“ (Kol 1, 13).

Jonas Krikštytojas mums pasako apie antrąją Jėzaus misiją. Jis pristatė Jėzų sakydamas: „Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“ (Mt 3, 11; Mk 1, 8; Lk 3, 16; Jn 1, 33). Jėzus pažadėjo Šv. Dvasios dovaną savo mokiniams, kurie trokš Šv. Dvasios ir kurie Ja tikės (Jn 7, 37-39). Bet tada Šv. Dvasia padarė tiesą aiškią evangelistams: „Mat Šv. Dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas“ (Jn 7, 39 b). Paskutinėje savo kalboje mokiniams Jėzus pasakė: „Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu“ (Jn 16,7). Po Jo mirties ir prisikėlimo, Jėzus dar kartą padarė tiesą aiškią: „po kelių dienų jūs būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia“ (Apd 1, 5).

Po prisikėlimo Jėzus apsireiškė mokiniams užsirakinusiems kambaryje dėl žydų baimės. Jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią“ (Jn 20, 22). Nors jėzus ir davė jiems Šventąją Dvasią jų gyvenimai nepasikeitė. Jie vis dar gyveno baimėje ir abejonėje, ir jie norėjo grįžti prie savo ankstesnio amato. (Jn 21, 3; Lk 24, 13-24). Šventoji Dvasia buvo juose, bet mieganti. Jie nebuvo vedami aktyvuoti Šventąją Dvasią juose, būti vedamiems Šventosios Dvasios, nei jie žinojo kaip gyventi Šventosios Dvasios bendrystėje. Daugelis iš mūsų po krikšto taip pat gyvename tokius gyvenimus, neturėdami gyvos, kasdienės bendrystės su Šventąja Dvasia, todėl gyvename „sušaldytą“ krikščionišką gyveimą. Dėl Dievo Žodžio pažinimo trūkumo (Mk 12, 24), turime daugybę klaidingų suvokimų apie Šventosios Dvasios reikalingumą ir veikimą mūsų gyvenimuose.

Prieš įžengdamas į dangų Jėzus pasakė savo mokiniams: „Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių“ (Lk 24, 49). Jėzus žinojo, kad jiems neįmanoma gyventi tuo ką Jis skelbė trejus metus be Šventosios Dvasios pagalbos. Per pranašą Ezechielį Dievas taip pat išpranašavo šią tiesą. „Nuplausiu jus tyru vandeniu, bus nuvalyti visi jūsų nešvarumai, visi jūsų stabai bus pašalinti. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia… Duosiu jums savo dvasią ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėtės mano įsakų ir juos vykdytumėte“ (Ez 36, 25-27). Su giliu Šventosios Dvasios troškuliu mokiniai nuoširdžiai meldė Jėgos iš aukštybių. Ir Apd 1, 8 pažadas išsipildė juose. Jie tapo galingais liudytojais Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir iki žemės pakraščių. Raštų tiesa ta, kad nepakanka, kad mes gauname Šventąją Dvasią Krikšto sakramente ir mes tampame‚ Šventoios Dvasios šventove‘ (1 Kor 3, 16). Mes turime padaryti Dievo galią aktyvią mumyse bendradarbiaudami su Šventąja Dvasia, gyvendami bendrystėje su Ja, dažnai melsdamiesi mumyse dvelkiančioje Dieviškajai Viešniai, kad įžiebtų mumyse savo ugnį ir prašyti jos visada gyventi Dvasia, vaikščioti Dvasioje ir būti vedamiems Dvasios (Gal 5, 16. 25).

Besiruošdami didžiai Sekminių šventei būkime įsitikinę, kad Šventosios Dvasios patepimo dovana yra visiems (Jl 2, 28); visiems, kurie jos trokšta, ir kurie tiki Jėzumi (Jn 7, 37-39), kurie prašo Dvasios (Lk 11, 13), kurie paklūsta Dievo įsakymams (Jn 14, 15 – 16; Apd 5, 32), ir kurie atgailauja ir yra pasirengę keisti savo gyvenimus (Apd 2, 37 – 39; 3, 19 – 20). Ankstyvojoje Bažnyčioje tie, kurie atėjo į tikėjimą buvo paprasti žmonės, kurie išpildė savo gyvenimo reikalavimus, ir Viešpaties Dvasia vadovavo jų gyvenimams ir jie gyveno pergalingus krikščioniškus gyvenimus net ir persekiojimų akivaizdoje (Apd 6, 8; 7, 54 – 60 – tik vienas pavyzdys). Neignoruokime, neapleiskime ir neapeikime Dangiškosios Viešnios savyje. Tai Ji mus išmokys melstis (Rom 8, 26), pripildys mus Tėvo meile (Rom 5, 5), kuri atves mus į vaikišką bendrystę su Dievu Tėvu (Rom 8, 14 – 16), kuri atves mus į gilesnę bendrystę su Jėzumi ir padės mums paaukoti savo gyvenimus Jam (1 Kor 12, 3), kuri padarys Dievo Žodį gyvą mūsų gyvenimuose, kuri leis mums suvokti mūsų nuodėmes (Jn 16, 8), kuri padarys mūsų gyvenimus vaisingus (Gal 5, 22 – 23), kuri įgalins mus savo dovanomis ir charizmomis, kad padarytų mus efektyviais įrankiais Dievo Karalystėje (1 Kor 12, 4 – 11), kuri padės mums su Viešpaties džiaugsmu priimti kentėjimus (1 Tes 1, 6; Fil 4, 4). Trumpai tariant, tik tada, kai gyvensime gyvenimą Šventojoje Dvasioje, neliūdindami Jos (Ef 4, 30) savo nuodėmėmis, negesindami Šventosios Dvasios ugnies (1 Tes 5, 19) per mūsų užsispyrimą ir kietasprandiškumą (Apd 7, 51), Šventoji Dvasia gali įžiebti mūsų gyvenimus jėga; įžiebti mūsų gyvenimus Viešpaties meile, džiaugsmu ir ramybe ir padėti mums būti tikrais Dievo Karalystės katalizatoriais skleidžiančiais Kristaus kvapą aplinkiniams (2 Kor 2, 15). Tik Šventoji Dvasia gali pakeisti mūsų drungnumą liudijant Krikščionišką gyvenimą į efektyvius‚ gyvuosius akmenis , statydinančius Dievo karalystę‘ (plg. 1 Pt 2, 5).

Kai pranašas Samuelis patepė Saulių būti karaliumi Izraelio žmonėms, jis pasakė: „Tuomet tave pagaus Viešpaties dvasia, tu būsi kartu su jais dvasios pakilime ir tapsi kitokiu žmogumi“ (1 Sam 10, 6). Tikrai trokškime pakeisti mūsų gyvenimus iš tokių, kurie yra į tokius, kurie turėtų būti, ko Dievas nori ir tikisi iš mūsų. Taip, tam, kad išpildytume Dievo svajonę mums, Jis davė mums Savo Dvasią, Kristaus Dvasią, kuri padės mums gyventi kaip Kristus. Bendradarbiaukime su Šventąja Dvasia ir pasiduokime Jos veikimui mūsų gyvenime, kad taptume perkeistais žmonėmis ir būtume įgalinti gyventi Jo Žodžiu mūsų piligriminėje kelionėje šioje žemėje.

Linkime visiems skaitytojams ypatingo patepimo ir įgalinimo ateinančioje Sekminių šventėje.

  1. James Mariakumar SVD

Mary Pereira

 

Paskelbta temoje Miscellaneous | Komentavimas išjungtas įraše 2019 – ųjų Sekminės

(English) A SINCERE APOLOGY

image_pdfimage_print

Nuoširdus atsiprašymas

Mes atsiprašome kad turime atšaukti savo rekolekcijas Europoje po 2019 – ųjų rugpjūčio 19– os dienos. Kadangi yra problemų pratęsiant leidimą gyventi Vokietijoje, kurio galiojimas baigiasi 2019 – ųjų rugpjūčio 19., ir nebegalime ištesėti įsipareigojimų, kuriuos buvome prisiėmę. Taip pat mano Indijos provincijolas liepė man nebeprisiimti naujų įsipareigojimų, nes aš jau esu pagyvenęs.

Šiame kontekste aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie prisidėjo prie mūsų misijos Europoje nuo 2000 – ųjų. Aš ir mano rekolekcijų komandos narė Mary Pereiraesame labai skolingi s. MargaretaiValappila, kuri buvopaskata mūsų misijai Europoje. Nors yra daug brangių žmonių, kurių bendradarbiavimas ir geranoriškumas per pastaruosius 20 metų padarė mūsų rekolekcijas sėkmingomis skirtingose šalyse, kai kuriems reikia padėkoti ypatingu būdu. Tai nereiškia, kad kiti yra nereikšmingi…

Mes esame dėkingi velionei GraeffinFeliciatasPiccolomini, kuri organizavo, vertė, padėjo mums gauti vizą/leidimą gyventi, teikė mums apgyvendinimą, rūpinosi mūsų kelionėmis pastaruosius15 metų, padedant jos vyrasGiorgPiccolomini, kuris taip pat buvo mums didžiulė parama. DėkojameDoblehoff‘uiišSonntagsberg‘o, kuris priėmė mūsų rekolekcijas savo rekolekcijų centre Astrijoje ne vienerius metus ir taip pat padėdavo su Austrijos viza tuo metu.

Aš dėkoju savo vienuolyno provincijolams Vokietijoje, Austrijoje, Švedijoje, Slovakijoje, Vengrijoje kurie suteikė man laiškus leidžiančius vesti rekolekcijas; t. Buob (kuris teikė oficialią paramą Mary)ir BarbaraiišHochaltingen‘o; t. Fr.MartinRamosar, kuris drąsino mūsų išlaisvinimo tarnystę rekolekcijose savo vietovėjeReisbache;t.Dietrichirt. LudwigišHeroldsbach‘o; t.RobertMaria išWaghausel‘io; t.Ludwig, Rosevitair Maria ZehetgruberišGundersdorfo, Austrijos; HansSchroeder,Sofieir jos komandai; BeatrixišMirianVerlag;MargaretBartle; Cornelia; Rafi Francis; MarionRist; ChristinaBucher, Monicair Gabi išAxamo; Eugenand Maria Malovecky, kurie buvo įrankiai mūsų misijai Slovakijoje,MiriamandDr.Roman‘as, AliciaProkopova, LuciaPalusova,Ferdinand‘as ir Iveta, JosefMacovich, MonicaKamovaandMarthaiš Slovakijos; KristinaiDrungytei, LaimaiirKristinaiJureviciūtei išLietuvos; ArnaldoPaixaoandClaudinaiš Fatimos;EnikoandPeterRumzaueriš Vengrijos. Taip pat su dėkingumu prisimename Conradą ir Wendy, kurie pirmą kartą mus atlydėjo į Lietuvą.

Kas liečia mūsų tinklapį, tai buvo Eugen‘oMaloveckyiniciatyva, kuris mums jį sukūrė mums nemokamai ir ilgą laiką mums su juo padėjo. Po to BrankoRaboraiš Slovakijos pasiūlė mums nemokamą tinklapį ir Josef‘asDankoir Lukas Venikmums su juo noriai pagelbėjo. Mes dėkingi jiems už jų nesavanaudišką patarnavimą mūsų tarnystėj, visa Dievo šlovei.

Mes tai pat esame dėkingi vietiniams mūsų rekolekcijų organizatoriams skirtingose vietose ir vvertėjams skirtingose šalyse ir visiems tiems, kurie parūpino mums apgyvendinimą ir rūpinosi mūsų kelionėmis iš vietos į vietą (labai dėkingi Wolfgang‘ui, kuris visada uvo pasirengęs tai daryti).Taip, vardų sąrašas, kuriuos mes prisimenam ir kurie mums gero linkėjo tęsiasi… Mes jungiamės su šv. Pauliumi ir nuoširdžiai sakome: „nesiliauju dėkojęs už jus, minėdamas jus savo maldose“ (Ef1, 16), ne tik tuos, kuriuos čia paminėjome, bet daug daugiau, kuriuos nešiojamės savo širdyse…

Didžiulis ačiū BarbaraiLarumbe, kuri priėmė mus ir apgyvendino savo namuose po Fellos mirties ir taip pat vertėjauja mūsų rekolekcijose, kai yra laisva.Taip pat ir Lucy, kuri gelbsti mūsų tarnystėje kaip vertėja ir apsiėmė organizuoti mūsų rekolekcijas po Fellos. Ačiū jos vyrui Hansui, kuris bendradarbiauja su ja ir dirbo komandoje mūsų tarnystėje, kur tik jis atvykdavo.

Mes taip pat dėkingi MathewPerukaroteir jo šeimai Vienoje, kurie mums padėjo įvairiais būdais.

Paskutiniems, bet ne mažiausiems, dėkojame visiems rekolekcijų dalyviams, už jų bendradarbiavimą ir Viešpaties žinios priėmimą, ‚kad, priėmę iš mūsų išgirstąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet tokį, koks jis iš tikro yra , kaip DIEVO ŽODĮ‘ (1 Tes 2,13).Visą šlovę atiduodamą Viešpačiui užvaisius, kuriuos matėme daugelio gyvenimuose – tikrai gyvenimą perkeičiančio Dievo žodžio efektą.

1992 ir 1993, Viešpats man davė pranašiškas žinias per seserįElciusišMarijos (Nirmala)rekolekcijų centro, Kulathuvayal, Kerala, kad aš vesiu rekolekcijas europiečiams ateityje. Mylintis Viešpats išpildė šią žinią jubiliejiniai 2000 – aisiais metais. Jis padarė viską, kad išpildytų savo Planą per mane ir Mary Pereirą. Prisijunkite prie mūsų dėkodami Viešpačiui už viską, ką jis per mus padarė.

       

„Aš dėkoju Dievui, kai tik jus prisimenu, visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos, iki šiandien“ (Fil1, 3-5).

T.JamesMariakumar SVD

 

 

Paskelbta temoje Miscellaneous | Komentavimas išjungtas įraše (English) A SINCERE APOLOGY

(English) Devotion to the Prayer of Rosary

image_pdfimage_print

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Jungtinių Valstijų Anglų ir Vokiečių.

Paskelbta temoje Miscellaneous | Komentavimas išjungtas įraše (English) Devotion to the Prayer of Rosary

(English) In tribute to Fella Piccolomini

image_pdfimage_print

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Jungtinių Valstijų Anglų ir Vokiečių.

Paskelbta temoje Miscellaneous | Komentavimas išjungtas įraše (English) In tribute to Fella Piccolomini

(English) I Firmly Confess and Believe

image_pdfimage_print

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Jungtinių Valstijų Anglų ir Vokiečių.

Paskelbta temoje Miscellaneous | Komentavimas išjungtas įraše (English) I Firmly Confess and Believe

(Slovenčina) Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia a zapáľ nás ohňom svojej lásky

image_pdfimage_print

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Slovakų.

Paskelbta temoje Miscellaneous | Komentavimas išjungtas įraše (Slovenčina) Príď, Duchu Svätý, naplň naše srdcia a zapáľ nás ohňom svojej lásky

(English) Prayer to the Holy Spirit

image_pdfimage_print

Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Jungtinių Valstijų Anglų ir Vokiečių.

Paskelbta temoje Miscellaneous | Komentavimas išjungtas įraše (English) Prayer to the Holy Spirit