„Uväznený som a vyjsť nemôžem“

Nachádzame sa v období izolácie, väznenia. Sme v ňom, či už preto, že sme sami zasiahnutí chorobou COVID-19 alebo preto, že sa nachádzame v izolácii, ktorú nám nariadili vládne a zdravotnícke autority. Sme v období karantény. V Žalm 88, 9 čítame:

„Odohnal si mi známych… Uväznený som a vyjsť nemôžem“ (Ž 88, 9).

Obdobie, keď sme zavretí a nemôžeme vyjsť, je obdobím karantény.

Kto toto dopustil? Písmo nám na to dáva odpoveď. Keď vo svete vzrástlo zloba (Gn 6, 5 – 7), Boh rozhodol, že dopustí na zemi veľkú záplavu a Noemu povedal, aby postavil archu, v ktorej by sa zachránil (Gn 7, 1 – 5). Keď Noe dostaval archu, Noe vošiel dnu „ako mu prikázal Boh. A Pán zavrel Noema zvonku“ (Gn 7, 16). Tak Boh dopustil, aby sme aj my boli istú dobu „vo vnútri“.

Čo môžeme počas tejto situácie robiť? Žalm 57 hovorí:

 

„Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k tebe utiekam; v tieni tvojich krídel nachodím útočište, kým sa nepominú nástrahy“ (v. 2).

 

Áno, kým nepominú nástrahy, skryme sa v tôni jeho krídel; či už je nám to nariadené alebo to znášame z iného dôvodu, nestrácajme vieru a nádej.

V mysli sa nám môžu vynoriť mnohé otázky. Obavy o našu budúcnosť, ekonomická neistota – „čo budeme jesť, piť a čo si oblečieme“ (Mt 6, 31), strach, že prídeme o prácu, ako splatíme svoje pôžičky, a tak ďalej. Všetok tento strach nás môže priam ochromovať. A čo nám chce Boh povedať? V šiestej kapitole Jánovho evanjelia vidíme, ako Ježiš káže svojím učeníkom, aby oni dali jedlo zástupom, ktoré sa zhromaždili na púšti, aby ho počúvali. „Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: ,Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?‘ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí“ (v. 5 – 6). Z toho môžeme pochopiť, že Boh má v mysli odpoveď a riešenie ešte predtým, než príde kríza. Boh nás vedie cez túto krízu a pritom má už v mysli východisko z nej. Ak Boh na nás dopustí skúšku, dá nám aj riešenie. Aj na pandémiu ochorenia COVID-19 má Boh vo svojej múdrosti určite odpoveď, ktoré je pre naše obmedzené poznanie a ohraničenú múdrosť nepochopiteľná.

Boh má s touto situáciou tajomné plány. Pevne – ba až slepo – teda verme v jeho dokonalý plán a ešte väčšmi sa na neho spoľahnime. Boh má odpoveď na všetky otázky, obavy a starosti, ktoré nás momentálne ťažia. Náš Boh sa nemôže dopustiť chyby. Kým nepominú nástrahy, uchýľme sa v tôni jeho krídel. Oprime sa o jeho hruď, tak ako to urobil svätý Ján pri Poslednej večeri.

No počas tohto obdobia karantény sa môže v našom živote udiať ešte jedna nádherná vec. V zaneprázdnenom harmonograme našich životov, sme dňom i nocou zaneprázdnení mnohými vecami. No nedarí sa nám pritom sústrediť na isté dôležité otázky a problémy nášho života. Zriedkakedy si môžeme len tak sadnúť a premýšľať o tom, kto sme, kam smerujeme či aký zmysel a cieľ má náš život. Tento čas je časom, keď sa môžeme postaviť zoči-voči sebe samým, keď môžeme nazrieť do svojich sŕdc, aby sme ich zhodnotili a napravili sa. Nie je to čas na to, aby sme cez otvorené okná hľadeli na vonkajší svet, ale aby sme sa za zatvorenými oknami a dverami obrátili k svojmu srdcu a našli si čas počúvať nášho Boha, aby sme si uvedomili, čo odo mňa chce, aby sme preskúmali svoje cesty a spýtali sa seba samých, prečo by sme sa mali s druhými hádať, prečo by sme ich mali ponižovať, prečo by sme mali byť pyšní a arogantní… Je mnoho otázok, ktoré si môžeme položiť, a byť pred Bohom a v jeho prítomnosti celkom úprimní. Zmŕtvychvstalí Spasiteľ sa zjavil učeníkom, zhromaždenými za zavretými dverami, a povedal im: „Pokoj vám“ (Jn 20, 19). Pán, ktorý je ten istý včera, dnes i naveky (Hebr 13, 8), naplní vaše srdcia svojím pokojom.

Všetci vieme aj o období „hibernácie“ či „zimného spánku“, ktorý využívajú niektoré zvieratá. Je to obdobie, v ktorom nekonajú žiadne činnosti a trávia ho na pokojnom mieste. Po ňom však vyjdú s ešte väčším životom a energiou, aké mali predtým. Aj my sme teraz v takejto fáze zimného spánku. Pozitívne využívajme svoj čas, čerpajme viac sily od Pána a tiež sa modlime za všetkých, ktorí nemôžu prijať potrebnú liečbu, ktorí nemajú prístrešie a jedlo… Uchovávajme si ich všetkých vo svojom srdci a prosme Pána o jeho milosrdenstvo.

 

S vďakou pátrovi Daniela Poovannathila, správcu Karmelitánskeho exercičného domu v meste Trivandrum, ktorého kázňou som sa inšpirovala.
ČO NÁM HOVORÍ BOH V NAŠEJ SÚČASNEJ SITUÁCII S COVID-19

Náš Boh je Boh lásky. On nás netrestá, ako sa ľudia niekedy mylne domnievajú, keď sa v ich živote stane niečo zlé. V Bohu nie je žiadne zlo a on voči nikomu nezamýšľa zlo. No môže nechať v našom živote pracovať/účinkovať toho, ktorý koná zlo, aby nás ešte väčšmi očistil.

Nič sa nedeje bez Božieho vedomia a dovolenia. My potrebujeme len pokorne spoznať a priznať naše chyby a nie klásť Bohu otázky, pochybovať o ňom alebo ho obviňovať za naše nezdary. Kráľ Dávid povedal: „Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé“ (Ž 51, 6).

Boh vyslobodil Izraelitov z egyptského otroctva, aby mohli zvelebovať Pána (pozri Ex 7, 16). Preto „prezrime svoje cesty, preskúmajme ich a vráťme sa k Pánovi“ (porov. Nár 3, 40) a položme si otázku, či ZVELEBUJEME Pána a KLANIAME SA nášmu Stvoriteľovi. Máme vo svojom každodennom živote na Boha čas? Vzdávame mu svojím život česť? Dnes ľudia nemajú na Boha čas. Počas dňa aj noci sú zaneprázdnení mnohými vecami – hromadením čoraz väčšieho majetku alebo užívaním si svetským potešení a rozkoší.

Teraz sme v dôsledku šírenia nového korona vírusu prinútený zostať doma. Sme nútení zohnúť svoje kolená a prosiť Boha, aby spravil zázrak. Teraz sa modlí viac ľudí; majú čas čítať Božie slovo a vyhlasovať jeho prisľúbenia. Sme nútení uvedomiť si našu úplnú závislosť od Boha. Je čas zhodiť zo seba našu pýchu, aroganciu, pocit sebestačnosti, ktoré sme si nahromadili tým, že sme dosiahli mnohé veci „svojou vlastnou silou a mocou svojej ruky“ (porov. Dt 8, 17).

Boh nám skrze proroka Zachariáša hovorí:

„Ja mu budem ohnivým múrom dookola, hovorí Pán. A budem slávou uprostred neho“ (Zach 2, 9).

Práve som prosil Boha, aby prikryl domy mojich priateľov Kristovou Krvou, aby sa nás tak nemohol dotknúť žiadny vírus ani žiadna nákaza.

Uznajme si svoje chyby, hľadajme Božie milosrdenstvo a sľúbme mu, že obnovíme svoj život. A potom Pána prosme, aby nás ochránil Ohňom Ducha Svätého a mocou Drahocennej Ježišovej krvi. (pozri Zjv 12, 11).

„V návale hnevu skryl som nakrátko svoju tvár pred tebou, no večným zmilovaním som sa nad tebou zmiloval, hovorí tvoj vykupiteľ, Pán“ (Iz 54, 8).

P.S.: Nezabúdajme tiež na MOC Svätého RUŽENCA.

Svätý páter Pio povedal:

„Vo svojich rukách držte neustále ruženec. On vám prinesie víťazstvo nad vaším Nepriateľom.“

MARY PEREIRA

(preklad: Lukáš Vaník)