Ježiš vstal z mŕtvych, aleluja!

Ježišovo zmŕtvychvstanie je hlavným zdrojom našej viery a nádeje. Je naplnením Božieho plánu spásy. Ako píše sv. Pavol, Ježiš bol „vydaný za naše hriechy a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.“ (Rim 4,25) Vzkriesenie je teda základom, na ktorom stojí naša kresťanská viera. „Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ (1 Kor 15,14)

Ježiš svojim učeníkom viackrát predpovedal, že ho zabijú a vstane z mŕtvych. Napriek tomu boli veľmi zmätení zo všetkého, čo sa udialopočas Veľkej noci a na Veľký piatok. Ježiš to však s nimi nikdy nevzdal. Znova a znova sa snažil upevniť ich vieru v prítomnosť Zmŕtvychvstalého Pána. Keď sa učeníci ukrývali v tmavej miestnosti a snažili sa zutekať preč, lebo sa báli farizejov a zákonníkov, ktorí Ježišaukrižovali, Ježiš sa pred nimi zjavil, aby posilnil ich vieru. Áno, keď žijeme v tme neistoty, pochybností, beznádeje, strachu a frustrácie, Pán o to viac vstupuje do nášho života, aby nám dal svoju radosť, pokoj, lásku, útechu a istotu. On je ochotný priniesť toto všetko do nášho života „bez peňazí, bezplatne“(Iz 55,1). On túži vstúpiť do našej bolesti z odmietnutia, do našej samoty, neistoty… a vyslobodiť nás z nej. Ďakujme nášmu Zmŕtvychvstalému Pánovi, ktorý chce kráčať s nami, byť naším priateľom a dať nám plnosť života. To je dôvod, prečo vstal z mŕtvych, aleluja!

Mary Pereira