Sviatok povýšenia svätého kríža

2016-09-14-photo-00000030

„Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.“ (1 Kor 2,2)

Vtedy, keď prežívame obdobie svojvôle a rozličných nepravých potešení, sme veľmi náchylní na hriech a nepočúvame prikázania. Keď sa objaví utrpenie ako dôsledok nášho správania, nedokážeme toto hriešne obdobie zo svojho života sami vymazať. Ale Pán Boh vo svojej večnej múdrosti a láske poslal svojho Syna, aby sňal hriechy sveta a zomrel na kríži za nás, aby sme mohli vstať zo smrti hriechu do večného života. Pane, ďakujeme Ti za to.

Dnes sa celý svet náchadza v boji proti Kristovi a kresťanstvu. Preto Ťa prosíme Pane, Ježišu, aby si svojou mocou, ktorou si bol vzkriesený zo smrti a posadený po pravici otca (Ef 1,19-20) priviedol neveriaci svet späť k nohám svojho kríža. Milosrdný Otec, prosíme Ťa, aby si vykúpil celý svet skrze najsvätejšiu obetu svojho Syna. Daj nech sláva Kristovho kríža príde do života každého veriaceho.

„Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného  Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť.“ (1 Kor 1, 22-24). Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mary Pereira
Narodenie Panny Márie

img-20160908-wa0004Boh už od večnosti vedel, že človek, zvedený diablom, bude hrešiť. Aby prekonal diablovu prefíkanosť, Boh prisľúbil ľudstvu Spasiteľa. Večná múdrosť Božia naplánovala  Matku Spasiteľa, ktorá nemala podiel na Adamovom hriechu, ale na milosti, ktorú Adam a Eva mali pred ich hriešnym pádom. Preto si všetky tri Božské osoby v Najsvätejšej Trojici želali jedno: aby Matka Spasiteľa bola počatá mocou Ducha Svätého a bola milovanou dcérou Nebeského Otca. Ona chcela vždy konať to, čo Boh od nej očakával a preto sa mohla stať služobnicou Pána.

S takýmto plánom Boh stvoril Pannu Máriu, prostredníctvom jej rodičov Joachima a Anny, a už od momentu jej počatia, oslobodil ju od dedičného hriechu a jej dôsledkov. Preto keď Ježiš prišiel na tento svet hovorí: Otče, nechcel si obetu ani dar, ale pripravil si mi telo (porov. Hebr 10,5).

Narodenie Panny Márie je „Dňom matiek“ pre každého veriaceho v Krista, pretože Ježiš z kríža hovorí veriacemu učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ a svojej matke: „Žena, hľa, tvoj syn.“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19, 27). Prijímam aj ja Matku Máriu do srdca a mysle, do svojho života a rodiny? Prejavujem jej náležitú lásku, úctu a dôstojnosť akú jej prejavovali Kristus a Ján?

Ježiš povedal: „Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka“ (Mt 12,50). Len ak konáme vôľu Nebeského Otca môžeme sa stať Ježišovými bratmi a sestrami a synmi a dcérami Panny Márie.

Modlitba: Matka Mária, pomáhaj nám žiť tak ako ty, zjednotení vôľou s Bohom a hovoriť ako ty: „Hľa, služobnica Pána.“

Fr. James Mariakumar, SVD