Good News of Hope

image_pdfimage_print

„Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.“ (Mt 28,5-6) Ježiš svojim učeníkom nejeden raz predpovedal svoje umučenie, smrť a vzkriesenie. Všetko, čo Ježiš povedal a čo o ňom predpovedali proroci, sa v dejinách naplnilo. Sedemsto rokov pred Kristom Duch Svätý vyriekol proroctvo ústami proroka Izaiáša: „Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu… nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach… Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta.“ (Iz 53,8-11) Keď Ježiš vyhlásil: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím“ (Jn 2,19), predpovedal svoju smrť a vzkriesenie.

Vzkriesenie Krista – P. Veronese (WGoA)

Svätý Pavol ohlasoval v liste Korinťanom vzkriesenie z mŕtvych týmito slovami: „Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ (1 Kor 15,14) Áno, základom kresťanskej viery a nádeje je Ježišovo vzkriesenie. Aj my sme povolaní ku vzkrieseniu. „Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“ (Rim 6,3-4) Tento „nový život“ by mal denno-denne praktizovať každý nasledovník Krista. Pri sviatosti krstu sme boli pokropení svätenou vodou, ktorá symbolizuje účasť na Kristovej smrti a vyjadruje, že sme povolaní zanechať starý život v hriechu a začať nový život v Kristovi. Svätý Pavol bol presvedčený o tejto pravde: „Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.“ (Rim 6,5) Majme preto nádej v našom zmŕtvychvstalom Spasiteľovi a pamätajme, že všetky utrpenia, ktoré na nás doľahnú v tomto živote, „nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 8,18) Kresťan sa nemusí báť utrpenia, prenasledovania ani smrti. Majme istotu v tejto pravde tak ako svätý Pavol: „Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie.“ (Flp 1,21-23) Žiaľ, v našej modernej sekulárnej kultúre je náš život tak veľmi naviazaný na svetské veci, že zabúdame na pravý zmysel nášho života. Boh nás stvoril, aby sme žili na jeho slávu a mohli byť spojení s ním vo večnosti. Svätý Pavol o takýchto ľuďoch hovorí: „Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.“ (1 Kor 15,19) Keď ďakujeme Pánovi za všetky požehnania a milosti tohto veľkonočného obdobia, prosme Ducha Svätého, aby nám pomáhal kráčať na našej pozemskej púti so zrakom upriameným na Neho, a aby sme všetku nádej vkladali do Toho, ktorý zvíťazil nad hriechom, satanom, utrpením a smrťou. Mary Pereira

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.