MOST HOLY TRINITY

image_pdfimage_print

Trojica je tajomstvom viery v úzkom zmysle slova, totiž jedným z tajomstiev skrytých v Bohu, „ktoré nemôžu byť poznané, ak ich Boh nezjaví“. Boh nepochybne zanechal určité stopy svojho trojičného Bytia vo svojom stvoriteľskom diele a vo svojom Zjavení za čias Starej zmluvy. Ale hĺbka jeho Bytia ako Najsvätejšej Trojice je tajomstvo, ktoré je nedostupné samému rozumu, ba aj viere Izraela pred vtelením Božieho Syna a zoslaním Ducha Svätého. (Katechizmus katolíckej cirkvi 237)

V knihe Genezis, kapitola 1,26 čítame: Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!“ Boh nepovedal: „Urobím…“ To naznačuje, že Boh je spoločenstvo osôb. Taktiež kresťanská rodina je spoločenstvo osôb, znak a obraz spoločenstva Otca a Syna v Duchu Svätom. ( CCC 2205). Ako niektorý teológovia vysvetľujú,-„Stvorenie bolo jednotným rozhodnutím Trojjediného Boha.: Rozhodnutie prišlo od Otca, bolo splnené Jeho Synom Ježišom a sila prišla od Ducha Svätého.“

Tajomstvo Svätej Trojice bolo dokonale zjavené na začiatku Ježišovho verejného  účinkovania, keď sa dal pokrstiť : „ Keď Ježiš bol pokrstený, a následne vystúpil z vody, zrazu sa pred ním otvorilo nebo a on zhliadol Božieho Ducha, v podobe holubice zostupovať k nemu. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“(Mt 3, 16-17)Trojičný charakter Jedného Boha je zjavený hneď v prvej knihe Biblie a svetu je zvestovaný skrze Ježišov krst. Na konci svojho pozemského účinkovania ,tesne pred Nanebovstúpením, Ježiš prikázal svojím apoštolom: „ Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19). „Zosielam na vás, čo sľúbil môj Otec; ostaňte v meste, dokiaľ nebudete vyzbrojený mocou zhora.“

Trojica je božské tajomstvo, ktoré ľudským rozumom a poznaním nie je možné chápať. Jeden príbeh hovorí o tom ako Svätý Augustín chodil na pláž rozjímať o Svätej Trojici.. Raz uvidel chlapca, ktorý si do piesku vykopal jamku a prinášal do nej vodu z oceánu. Sv.Augustín sa ho opýtal: “Čo to robíš?“ „Chcem naliať celý oceán do tejto jamky.“ „To je nemožné, oceán sa nezmestí do takej malej dierky,“ povedal sv. Augustín. Chlapec odpovedal: “Ani ty nemôžeš pochopiť Trojicu svojím malým mozočkom a predsa  sa o to pokúšaš. Príbeh končí tak, že chlapec zmizol, pretože sv.Augustín hovoril s anjelom.

Katechizmus katolíckej cirkvi učí (234): Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života. Je to tajomstvo Boha, aký je sám v sebe. Toto tajomstvo je teda prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery a svetlom, ktoré ich osvetľuje. Je najzákladnejším a najpodstatnejším učením v „hierarchii právd“ viery.

Katolícka viera znamená: „Katolícka viera je v tom, že uctievame jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote a pritom nemiešame osoby ani nerozdeľujeme podstatu: lebo iná je osoba Otca, iná Syna a iná Ducha Svätého; ale jediné je božstvo Otca, Syna a Ducha Svätého, rovnaká je ich sláva a rovnako večná veleba.(KKC 266).“

Každú modlitbu, osobnú, či spoločnú počas svätej liturgie začíname aj končíme, „ v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  V modlitbe vyznania viery vyznávame svoju vieru v Trojicu, „Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, verím v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého … … Verím v Ducha Svätého … „. Zakaždým, keď robíme znamenie kríža, vyznávame, že patríme, Trojjedinému Bohu skrze náš krst.

Sv. Caesarius z Arles prehlásil, že „viera všetkých kresťanov spočíva v Trojici.“ Sme pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Význam sviatosti krstu, nie je v ponorení do vody, ale v ponorení do života Najsvätejšej Trojice. Počas obradu sviatosti krstu, kedy nás kňaz pomaže na čele posväteným olejom, a povie : „Pomazávam ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Pred prijatím sviatosti, rodičia a krstní rodičia dieťaťa (alebo u dospelých priamo príjemca krstu), na otázku pozostávajúcu z troch častí, či veria v Otca, Syna a Ducha Svätého odpovedajú: „áno“.

Katechizmus učí (263):  Zoslanie Ducha Svätého, ktorého Otec posiela v Synovom mene a ktorého Syn posiela „od Otca“ (Jn 15,26), zjavuje, že on je s nimi ten istý jediný Boh. „Jemu sa spolu s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva.“ V Eucharistickej modlitbe II sa cirkev modlí „všetka svätosť prichádza od Otca, skrze Syna Ježiša Krista a skrze pôsobenie Ducha Svätého.“ Božské osoby sú neoddeliteľné v tom čo sú, sú neoddeliteľné aj v tom, čo konajú.(KKC 267) Boh poslal do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba Otče!“ (Gal 4,6) „Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“(Jn 14,26)

Ježiš povedal: „A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal“ (Jn 5,22-23) “Kto popiera Syna nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.(1 Jn 2,23). Kto verí v Božieho Syna , má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.(1 Jn 5,10-12)..

Duch Svätý je láska Otca a Syna. A preto, keď Otec a Syn sú Jedno, ich jednotu  vytvára  Duch Svätý. „Sám Duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.“(Rim 8,16) “ Nik nemôže povedať „Ježiš je Pán,“  iba ak v Duchu Svätom“(1Kor 12,3).

Máme tú česť žiť život v jednote s Trojicou. Ježiš povedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“(Jn 14,23) Svätý Pavol nám pripomína, že sme „chrámom Ducha Svätého“ (1 Kor 3,16; 6,19)

Otec, Syn, Duch Svätý , trojjediný pravý Boh, uctievame ťa. Ďakujeme ti Otče, lebo Ty si nás stvoril a my sme od teba úplne závislí. Ďakujeme ti Otče, že si nám poslal svojho jediného Syna, aby nás vykúpil. Ďakujeme ti Duchu Svätý, za to, že prebývaš v našich srdciach a  premieňaš nás na Ježišov obraz.

P. JMK

Tento obsah bol zaradený v Miscellaneous. Zálohujte si trvalý odkaz.